DDVL213 Developmental Psychology

Theatre Faculty
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Magdaléna Lípová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 12:00–13:30 1
Prerequisites (in Czech)
Student musí absolvovat předmět v návaznosti na obecnou psychologii.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům náhled do vývojové psychologie pro potřeby vlastní praxe. Kurz vývojové psychologie nabízí přehled specifik psychického vývoje ve všech obdobích (pedopsychologie, adultopsychologie, gerontopsychologie).
Learning outcomes (in Czech)
Deskriptory:

Znalosti:
- studenti se orientují v různých pohledech a přístupech k periodizaci psychického vývoje;
- studenti se orientují v odborné terminologii vývojové psychologie;
- studenti prokazují široké znalosti specifik psychického vývoje v jednotlivých fázích vývoje člověka;
- studenti prokazují široké znalosti z oblasti vývojové psychologie dítěte pro potřeby tvorby divadla pro děti předškolního a školního věku;
- studenti se orientují v teoriích významných světových osobností ontogenetické psychologie (Jean Piaget, Sigmund Freud, Erik Erikson);
- studenti se orientují v teoriích českých představitelů biodromální psychologie (Zdeněk Matějček, Pavel Říčan, Josef Langmeier, Dana Krejčířová, Marie Vágnerová atd.).

Dovednosti:
- studenti umí správně užívat odbornou terminologii vývojové psychologie;
- studenti se umí orientovat v literatuře z oboru vývojové psychologie a zpracovat samostatný odborný text charakterizace psychiky jednotlivé vývojové etapy;
- studenti umí vytvořit program pro děti s přihlédnutím ke specifikům psychického vývoje.

Způsobilosti:
- studenti jsou schopni využívat znalost vývojové psychologie při pedagogické praxi;
- studenti jsou schopni aplikovat poznatky z oblasti psychologie při divadelní tvorbě pro děti.
Syllabus (in Czech)
 • - pubescence;
 • - adolescence;
 • - dospělost;
 • - stáří;
 • - terminální stadium života, E.K.Rossová;
 • - specifické vývojové problémy;
 • - dyslexie a specifické poruchy učení;
 • - ADHD;
 • - psychická deprivace;
 • - dítě v nemoci, dítě s handicapem;
 • - rodina jako systém.
Literature
 • Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál 2001. info
 • Hříchová, M., Novotná, L., Miňhová, J: Vývojová psychologie pro učitele. ZČU Plzeň 2004. info
 • Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada 2006. info
 • Langmeier, J., Langmeier, M., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha: H&H 2002. info
 • Lucasová, E.: Logoterapie ve výchově. Praha: Portál 1997. info
 • Matějček, Z., Dytrych: Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: portál 2002. info
 • Matějček, Z.: Dyslexie - specifické poruchy čtení. Jinočany: H?H 1995. info
 • Matějček, Z.: Výbor z díla. Praha 2005. info
 • Munden, A., Arcelus, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha: Portál 2002. info
 • Piaget, J.: Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál 2007. info
 • Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál 2002. info
 • Prekopová, J.: Schweizerová, Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha: Portál 1999. info
 • Říčan, P., Krejčířová, D.: Dětská klinická psychologie. Praha: Grada 1997. info
 • Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál 2004. info
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 1999. info
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I, II. Praha: Portál 2001. info
 • Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha: Portál 2003. info
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: přednáška, seminář
Metody výuky: přednáška, práce s textem, obrazem, diskuzní, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Semestr je zakončen písemnou zkouškou ze stanovených tematických okruhů. U studentů specializace Divadlo a výchova pro neslyšící na písemnou zkoušku navazuje zkouška ústní, tlumočená do znakového jazyka tlumočníkem.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2024/DDVL213