KULICHOVÁ, Radka a Alexandr ZVONEK. Žáci se sluchovým postižením a hudební výchova. In Kružíková Lenka. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 200-220. ISBN 978-80-244-5663-8. doi:10.5507/pdf.20.24456652.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Žáci se sluchovým postižením a hudební výchova
Název anglicky Pupils with Hearing Impairment And Music Educaton
Autoři KULICHOVÁ, Radka (203 Česká republika, domácí) a Alexandr ZVONEK.
Vydání 1. vyd. Olomouc, Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání, od s. 200-220, 21 s. 2020.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Odkaz na elektronickou verzi knihy v PDF
Organizační jednotka Divadelní fakulta
ISBN 978-80-244-5663-8
Doi http://dx.doi.org/10.5507/pdf.20.24456652
Klíčová slova česky sluchové postižení; hudební výchova; hudba; zvuk; znakový jazyk; komunikace; rámcový vzdělávací program; vizualizace hudby; umělecké tlumočení; rytmus
Klíčová slova anglicky hearing impairment; Music; music; sound; sign language; communication; framework educational program; music visualization; artistic interpreting; rhythm
Změnil Změnila: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., učo 5216. Změněno: 16. 4. 2021 08:26.
Anotace
Kapitola v odborné monografii propojující odborná a inovativní výzkumná témata speciálně pedagogického, uměleckého a inkluzivního charakteru. Publikace obsahuje podpůrný didaktický materiál pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v uměleckých oblastech v mateřské, základní, základní umělecké škole a konzervatoři. Kapitola přináší náhled do problematiky sluchového postižení ve vztahu k hudbě a hudební výchově a přispívá k diskusi o možnostech hudebního vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Pojednává o vztahu osob se sluchovým postižením k hudbě a seznamuje s metodami a prostředky přizpůsobení výuky předmětu hudební výchova pro žáky se sluchovým postižením tak, aby mohli výuku absolvovat v maximální možné míře dle svých možností.
Anotace anglicky
Chapter in a publication dealing with professional and innovative research topics of special pedagogical, artistic and inclusive kind. The publication contains supporting didactic material for work with pupils with special educational needs in the artistic fields in kindergartens, primary schools, primary art schools and conservatories. The chapter provides insight into the issue of hearing impairment in relation to music and music education and contributes to the discussion on possibilities of music education for pupils with hearing impairments. It discusses the attitude of people with hearing impairments to music and introduces the methods and means of adapting music education for students with hearing impairments so that they can learn as much as possible.
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2021 22:17