Představení studijního programu

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je jednokolové a u přijímacích zkoušek se ověřuje obecná znalost z oblasti dějin umění (divadlo, film, fotografie), schopnost samostatné umělecké činnosti (reflexe vlastní tvorby), technologické předpoklady uchazečů a jejich motivace ke studiu.

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

Do magisterského studiaje třeba společně s přihláškou dodat koncepci magisterské diplomové práce a magisterského absolventského projektu. Dále pak portfolio vlastních tvůrčích prací. Na základě úrovně zaslaných podkladů jsou uchazeči pozváni k pohovoru, kde jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvoleného oboru.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení 2022 navazující magisterské obory
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2022

 • Informace o přijímacím běhu

  Přijímací řízení 2022 navazující magisterské obory

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Předpoklady pro přijetí ke studiu

  Úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání dosažené v příslušném oboru studijního programu „Dramatická umění“ nebo v příbuzném studijním programu.

  pozn.: za příbuznou specializaci bakalářského stupně studia je považována taková specializace, jejíž výstupy (získané znalosti a dovednosti studenta, jeho profesní vybavenost a zaměření) odpovídají výstupům bakalářského stupně studia stejného oboru; pro posuzování příbuzného oboru slouží akreditace MŠMT (popis oboru studia) nebo „Dodatek k diplomu“ (Diploma Supplement); fakulta si může vyžádat další materiály (studijní kartu, výkaz o studiu, anotace předmětů studia, ...).

  Tvůrčí a intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných vědomostí, vyhraněný zájem o zvolený studijní obor[specializaci]); dobrá zdravotní fyzická i psychická dispozice.

  Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)

  Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

  V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU (zkouška je zpoplatněna částkou 3 000 Kč) a předložit potvrzení o vykonání požadované zkoušky z českého jazyka dle stanovených podmínek nejpozději v den přijímací zkoušky na DF JAMU. Uznány mohou být téžzkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

  Průběh přijímacího řízení Přijímací řízení na dvouleté magisterské navazující studium na Divadelní fakultu JAMU je jednokolové. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru nad zaslanými a předloženými materiály; v pohovoru jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvolené specializace.

  Termíny přijímacího řízení

  Přijímací řízení do dvouletého magisterského navazujícího studia se koná v termínu: 13. – 17. června 2022.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Všechny dílčí části přijímací zkoušky se hodnotí bodovým systémem. Maximální celkový počet bodů je 100, bodová hranice pro přijetí je stanovena na 60 bodů. Podle dosažených bodů je zpracováno pořadí uchazečů, které je následně zveřejněno na www stránkách JAMU (bližší informace obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce).

  Po vykonání přijímací zkoušky dostávají uchazeči rozhodnutí děkana DF o přijetí ke studiu do aplikace E-přihláška nebo doporučeně na adresu trvalého bydliště, rozhodnutí děkana DF o nepřijetí ke studiu doporučeně na adresu trvalého bydliště.

  Výsledky zveřejněné na webových stránkách fakulty (http://is.jamu.cz) mají jen informativní charakter. PROTI VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÉMU PŘEDBĚŽNĚ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU JAMU A NA WEBU DIVADELNÍ FAKULTY SE TEDY NELZE ODVOLAT!!!

Studium

 • Cíle

  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

  Navazující magisterské studium pak rozvíjí tvůrčí potenciál studentů především v oblasti autorské audiovizuální tvorby na jevišti a při práci s audiovizuálním/fotografickým záznamem dokumentárního až experimentálního charakteru včetně profesionální postprodukce.

  ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

  Magisterské studium vychovává profesionály ve svém oboru, kteří jsou schopní vytvářet autorské projekty, náměty a scénáře realizovatelné ve veřejnoprávních médiích i nezávislých produkcích. Mohou rovněž zastávat pozice dramaturgů, kreativních producentů či programových pracovníků.

 • Uplatnění absolventa

  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

  Absolventi specializace Audiovizuální tvorba a divadlo působí v televizních studiích na pozicích režisérů, střihačů či kameramanů. Uplatnění nacházejí i jako samostatní fotografové v dokumentární a divadelní oblasti a někteří spolupracují s divadly jako nezávislí audiovizuální tvůrci.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Jakub Kořínek - televizní režisér

  Tomáš Bláha - AV tvůrce videoklipů

  Ondřej Šálek - dokumentarista

  Pavel Klement - fotograf

  Petr Chodura - fotograf

  ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

  Díky komplexním znalostem nejnovějších poznatků v oboru dokážou absolventi magisterského studia originálně využívat a rozvíjet myšlenky, postoje a tvůrčí aktivity napříč mediálním spektrem, s důrazem na scénáristickou a autorskou tvorbu. Dovedou vytvořit originální rozhlasové dramatické či experimentální dílo a dokumentární a publicistická rozhlasová díla ve vysílatelné kvalitě. Scénáristicky pak realizovat dramatické či dokumentární audiovizuální dílo. Umí aplikovat originální tvůrčí metody v oblasti audiovize a multimédií, dramaturgicky zabezpečit tvorbu rozhlasových a televizních pořadů, vytvářet odborné lektorské posudky scénářů, vytvářet scénáře celovečerního formátu, dramaturgicky vést vývoj scénáře hraného i dokumentárního díla a pracovat v kreativních týmech veřejnoprávních médií i v nezávislých produkcích.

  ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  Jan Motal

  Dora Kaprálová

  Richard Komárek

  Matěj Randár

  Tereza Reková

 • Další informace

  AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

  Audiovizuální tvorba a divadlo propojuje divadelní svět a svět nových médií. Reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímá ho jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby.

  https://studujdf.jamu.cz/atd

  ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

  V rámci navazujícího magisterského studia jsou prohlubovány znalosti a dovednosti, jichž student nabyl na bakalářském stupni.

  Bakalářské studium připravuje absolventy orientované v rozhlasové, televizní a filmové oblasti, vázané na dramatické umění. Profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou autorskou průpravu, tak širší znalosti v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů.

  https://studujdf.jamu.cz/rtds

Základní údaje

Zkratka
Dra_Tvo:N
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
odhadovaný počet přijatých
15
počet aktivních studentů

Divadelní fakulta
Program zajišťuje
Garant programu