H60259z Pedagogika

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:20–15:55 205
Předpoklady
EVER ( H60259l Pedagogika )
úspěšné ukončení prvých dvou ročníků bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
základní orientace v pedagogických kategoriích s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí.Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Výstupy z učení
- identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy - popsat základní prvky edukačního procesu - určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti - orientovat se v zákl. pedagogických dokumentech - určit si cíl vzdělávání - popsat základní metody a formy výuky a umět je uplatnit - uplatnit individuální přístup při vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí
Osnova
  • Pojetí a předmět pedagogiky. Její struktura, členění pedagogických disciplín. Pedagogika jako věda, vztah pedagogické teorie a praxe. Základní pedagogické kategorie, subjekt – objekt ve výchově. Podstata, představitelé, směry, díla, koncepce. Hlavní směry pedagogiky 20. století. Transformace české školy po r. 1989. Česká výchovně vzdělávací soustava. Kurikulum, základní pedagogické dokumenty. Výchovné cíle, výchova a příprava jedince pro sociální role. Výchova jako rozvoj základních kvalit osobnosti. Výchovně vzdělávací proces jako systém. Didaktické zákonitosti, zásady pravidla. Cíl výuky. Obsah výuky. Typy výuky. Fáze výuky. Metody výuky. Organizační formy výuky. Didaktické prostředky. Výsledky výuky. Klíčové kompetence učitele. Osobnost učitele. Příprava učitele na výuku. Diagnostické činnosti učitele. Řízení učebních činností žáků. Hodnocení žáků.
Literatura
  • JUVA, V. sen a jun. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1997. info
  • MAŃÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 1994. info
  • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. info
  • KOLEKTIV. Texty ke studiu otázek výchovy. PdF MU, Brno : PdF MU, 1993, 1994. info
  • SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno : Paido , 1996. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.