H60286z Produkční seminář v KO II - praktické výstupy

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zdeňka Vlachovská (přednášející)
Garance
Ing. Zdeňka Vlachovská
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60285z Produkční seminář v KO I && EVER ( H60286l Produkční seminář v KO II - praktické výstupy )
Úspěšně zakončený první ročník studia Bc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální předmět Produkční seminář II. se zaměřuje na praktickou realizaci produkčních úkolů na projektu velkého rozsahu -inscenace opery v rámci Komorní opery HF JAMU, na práci v realizačním týmu. Jeho cílem je vést studenta při realizaci praktického uměleckého výstupu, hudebně-dramatických díla, na pozici produkce ve fázi předprojektové, projektové i poprojektové.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- na pozici samostatné produkce projektu aplikovat znalosti a dovednosti při přípravě a realizaci hudebně dramatického díla velkého rozsahu (představení 90-120 minut) v jeho předprojektové, projektové i poprojektové fázi;

1/dosažené odborné znalosti
Student dokáže:
-analyzovat zadanou realizaci projektu velkého rozsahu hudebně-dramatického díla (90-120minut)
-připravit produkční plán realizace inscenace hudebně-dramatického díla velkého rozsahu

2/dosažené odborné dovednosti
Student umí:
-rozpracovat jednotlivé kroky k realizaci všech potřeb projektu
-zvolit správné metody a nástroje k realizaci produkčních úkolů
-používat softwarový nástroj pro plánování
-prezentovat a diskutovat své návrhy řešení v realizačním týmu, produkčním týmu i s pedagogem předmětu

3/dosažené obecné způsobilosti
Student je schopen:
-definovat potřeby projektu a zvolit způsob řešení, definováním produkčního úkolu
-vytvořit dlouhodobý plán realizace
-vytvořit krátkodobý detailní plán realizace
-spolupracovat v týmu
-plnit zadané úkoly v souladu s naplánovanými termíny
-komunikovat v týmu, diskutovat a dojít k dohodě řešení
-vést jednání týmů
-vést dokumentaci projektu
Osnova
 • Seznámení se strukturou Komorní opery HF JAMU (KO), seznámení s provozem KO, seznámení s dramaturgií KO, seznámení s koncepcí konkrétního představení, aktivní účast při přípravě, vzniku a uvedení konkrétního představení - dramaturgie, zajištění hudebního materiálu a autorských práv, určení realizačního týmu, obsazení rolí, režijní koncepce, hudební nastudování, zajištění orchestru, hudebního doprovodu, zajištění hostů uměleckých a technických profesí, smlouvy, objednávky, faktury, spolupráce s médii, propagace, realizace hudební koncepce, realizace výtvarné koncepce, realizace režijní koncepce, organizace jednotlivých zkoušek a představení, dokumentace, archivace, závěrečné zpracování realizované inscenace, příprava inscenace na hostování.

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literatura
 • statut HF JAMU. info
 • organizační řád Komorní opery HF JAMU. info
 • dramaturgický plán KO. info
 • realizovaný. info
 • připravovaný. info
 • archivní materiály z realizovaných představení. info
 • diplomové práce studentů HF JAMU (knihovna JAMU). info
 • autorský zákon. info
Výukové metody
Cvičení
FORMY VÝUKY
- seminář
- praktická práce na projektu velkého rozsahu - na pozici produkce
METODY VÝUKY
- individuální konzultace
- týmové porady produkce
- týmové porady realizačního týmu
- samostatná práce studenta
- kritické myšlení
- diskuzní metody
Metody hodnocení
Zápočet
HODNOCENÍ
-analýza výsledků činnosti studenta během projektu
-soustavné sledování výkonu studentů
-docházka studentů na individuální konzultace
-docházka studentů na týmové porady produkce
-docházka studentů na porady realizačního týmu
-samostatná příprava studentů na vykonání produčních úkolů
-praktická realizace produkčních úkolů
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.