H60231HOz Metodika II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60228HO - Metodika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubení znalostí a dovedností metodických postupů výuky hry na hoboj a jejich uplatnění pro praktickou koncertní a pedagogickou činnost. Osvojení komunikačních a motivačních metod pro práci se žáky.
Výstupy z učení
Schopnost naučit žáka hře na nástroj od základů po rozvinutou techniku. Získání přehledu o hobojové literatuře z metodického hlediska, její rozdělení pro žáky na ZUŠ, konzervatořích a vysokých hudebních školách.
Osnova
  • Pracovní postupy při rozvoji hráčských dovedností a návyků, volba efektivního pracovního postupu, příprava interpretačních záměrů již v období elementárního nácviku, volba správné techniky dýchání vzhledem k požadavkům na výsledné znění a na styl.
  • Rozpoznání a analýza vlastních technických nedostatků a způsoby jejich odstraňování, kompenzace nedostatečných dispozic a využití vrozených předpokladů.
  • Zásady tvorby interpretačního záměru s přihlédnutím ke stylovým obdobím i k dnešnímu pohledu na interpretaci.
  • Historické vlivy na rozvoj hry na dechové nástroje a na obecnou metodiku - zdokonalování nástrojů, kulturně společenské požadavky na interpretaci v různých slohových obdobích, ladění, koncertní prostory, způsoby hudebního školení hráčů v jednotlivých dobách, později vznik konzervatoří, atd.
  • Metodika a osobnost pedagoga, významní hobojoví pedagogové, přehled nejpoužívanějších metodik a metodických postupů.
Literatura
  • Hošek, M. : Úvod do poznání nových možností hry na hoboj. SPN, Praha 1975. info
  • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
  • Hošek, M.: Škola pro nejmladší hobojisty, sešit 1., Music Cheb, 1998, ISMN M-706517-1-8
  • Schuring, M.,: Oboe Art and Method, New York: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-537458-2
  • Schaeferdieck, M.: Foundations of Oboe Playing, Wargau: Accolade Musikverlag, 2009, ISBN 3-9805707-2-X. ISMN M-50135-550-1
Výukové metody
Přednášky, interní semináře, semestrální práce, dílny, práce s modelem.
Metody hodnocení
Zápočet
Metody ověřování výsledků: analýza výsledků činnosti studenta – písemná semestrální práce, zkoušení studentů ústní.
Navazující předměty
Informace učitele
Metodika hry na hoboj – otázky k SZZ Platnost: od akademického roku 2021/2022 1. Počátky výuky hry na hoboj: základní předpoklady, držení těla, držení strojku a nástroje, technika dechu, časté chyby a zlozvyky. 2. Princip hry na dvouplátkový dřevěný dechový nástroj: vzduchový sloupec a změna jeho délky, technika „přefukování“, tvoření tónu. 3. Dechová technika hobojisty v teorii i praxi: princip použití dechu, dechová cvičení s nástrojem i bez, nejčastější chyby a zlozvyky, princip permanentního dechu. 4. Problematika tvoření tónu při hře na hoboj, metodické postupy pro odstranění zlozvyků. 5. Technika hry na hoboj: podmiňující faktory, metodické postupy, přehled metodických publikací. 6. Problematika držení nástroje a strojku v českých a světových metodikách, nejčastější chyby, metodické postupy pro odstranění zlozvyků. 7. Role hobojového strojku v produkci tónu, adaptace strojků fyziologickým možnostem a uměleckým požadavkům hráče, přehled světových trendů. 8. Problematika intonace při hře na hoboj: konstrukční východiska, princip ladění hoboje, metodický postup pro zkvalitnění intonace. 9. Artikulace při hře na hoboj: přehled historických a současných metodických principů a postupů výuky. 10. Vibrato a principy jeho použití při hře na hoboj, vibrato a intonace, praktické příklady, metodické postupy. 11. Problematika nastudování etud, intonačních a technických cvičení: metodické postupy, přehled historických a současných metodik. 12. Problematika přípravy skladby na koncert, příprava hry z paměti, hry z listu, hry s doprovodem, hry orchestrálních partů. Interakce na pódiu, interakce s publikem. 13. Problematika nastudování nové skladby: hlavní principy, metodické postupy řešení technických problémů, přehled metodik. 14. Historický vývoj metodiky hry na hoboj. Principy hry na barokní hoboj v moderní metodice hry na hoboj, metodické principy světových pedagogů, současné metodické trendy. 15. Soudobé techniky hry na hoboj, jejich charakteristika, příklady použití, základní metodické postupy k jejich ovládnutí. Odpovědný pedagog: doc. Jurij Likin, garant oboru Hra na hoboj
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.