H60069z Dějiny umění I

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia u studentů navazujícího programu, u studentů tzv. dlouhého magisterského studia (pětiletého) bez podmiňujících předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění,
• charakterizovat základní vyjadřovací prostředky jednotlivých druhů umění v daném slohu a stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Osnova
 • 1. Vymezení základních pojmů – úvod do systematické problematiky Umění, filosofie, estetika, teorie umění, výrazové prostředky v umění, ars a techné jako základní tvůrčí principy. Extenzívní a intenzívní přechody v umění (koncept J. Volka).
 • 2. Filozofie a myšlenkový kontext antického světa Vymezení a charakteristika období; dobové filozofické a estetické přístupy (kosmologický, antropomorfický a psychologický, mimesis), hlavní osobnosti filozofie a estetiky (pythagorejci; Sokrates, Platón, Aristoteles).
 • 3. Antické umění Srovnání tří vývojových etap antiky v oblasti umění: období archaické, atické a helénistické; vývoj na poli jednotlivých uměleckých druhů; architektura a stavební řády – dórský, iónský, korintský, sochařství, dramatická umění, hudba.
 • 4. Středověké umění Vymezení a charakteristika období, typické znaky, rozporný vztah k antice; nejvýznamnější osobnosti z hlediska filosofie umění, Tertullianus, Chrysostomos, Augustin, Boëthius, Akvinský.
 • 5. Románské umění Vymezení a charakteristika historického období, filosofických a estetických kontextů. Vymezení románského slohu a jeho projevy v architektuře a ostatních druzích umění.
Literatura
  povinná literatura
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : 1969. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
  neurčeno
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha 2000. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • LAROUSSE. Umění a lidstvo. info
Výukové metody
Přednáška. Seminář.
Přednáška, seminární diskuse, rozbor A/V materiálů.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: ZS: Zápočet. Vyhodnocení písemného testu.
LS (dějiny umění I): Zkouška. Vyhodnocení ústní rozpravy.
Další požadavky pro získání atestu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu/ústní zkoušky.
Podmínky pro připuštění k zápočtovému testu/zkoušce:
Docházka a ISP:
-Veškeré hodiny neabsolvované kontaktní formou je potřeba nahradit samostudiem spočívajícím ve studiu zadané literatury (příp. poslechu doporučených ukázek).
-Povinné položky pro samostudium odborné literatury jsou v návaznosti na konkrétní výukové hodiny (resp. v nich probrané tematické okruhy) uvedeny v Metodické opoře, která je zavěšena v IS JAMU, a to jako „Základní literatura“.
-Pro udělení atestu na konci ZS/LS je potřeba před absolvováním zápočtového testu/ústní zkoušky předložit seznam prostudované literatury uvedené v Metodické opoře, která se vztahuje k příslušným hodinám neabsolvovaným kontaktní formou (elektronicky na adresu lyko@jamu.cz), a to nejpozději jeden týden před absolvování zápočtu/zkoušky).
Seznam musí zahrnovat:
a) jméno a příjmení studenta,
b) studijní obor a název předmětu (Dějiny umění I/Dějiny umění II),
c) přehled hodin neabsolvovaných kontaktní formou (uvedením konkrétního data příslušené hodiny),
d) seznam minimálně dvou položek prostudované literatury z každého okruhu, který nebyl studentem absolvován kontaktní formou výuky (v Metodické opoře označeno jako „Základní literatura“). Literatura musí být uvedena v plné citaci dle normy ČSN ISO 690.
-Ověření znalostí uvedených v zadané literatuře bude součástí zápočtových testů (Dějiny umění I ZS, Dějiny umění II ZS, LS), resp. součástí rozpravy v rámci ústní zkoušky (Dějiny umění I, LS).
-Přehled probrané látky v konkrétních hodinách bude průběžně evidován v prezenční listině a před začátkem zkouškového období daného semestru též zaslán všem studentům hromadným e-mailem.
-ISP: o ISP formou oficiální žádosti (na příslušeném formuláři) je potřeba žádat v těch případech, kdy student již na počátku semestru ví, že nebude moci splnit kontaktní docházku alespoň v částečné míře, tj. zejména z důvodu studijní stáže, fixního pracovního úvazku v době konání výuky, dlouhodobých zdravotních důvodů apod.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.