H70125 Diplomní seminář

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
H70125/1: Po 9:20–10:05 208, J. Michálková Slimáčková
H70125/2: Út 8:30–9:15 208, J. Michálková Slimáčková
H70125/3: Út 11:50–12:35 205, M. Musilová
H70125/4: Čt 16:50–17:35 205, P. Lyko
H70125/5: Út 11:50–12:35 S32, J. Přibil
Předpoklady
Úspěšně absolvovaný 1. ročník NMgA./MgA. studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je intenzivní prohloubení potřebných dovednosti pro formulování odborného textu v rámci kvalifikační práce na HF JAMU, a to v oblasti metodologie, obsahové strukturace tématu, formálních požadavků, citační praxe atp.
Výstupy z učení
-Student je po absolvování kurzu schopen formulovat a v podobě odborného textu realizovat předmět, metody, cíle a výzkumné otázky své kvalifikační práce.
-Student ovládá formální pravidla pro formulování odborného textu.
-Student ovládá problematiku vedení poznámkového aparátu a citační praxe.
-Student je hlouběji seznámen s výzkumnými metodami a je schopen je aplikovat do odborného textu.
-Student je schopen vyhledávat adekvátní odborné zdroje vztahující se k tématu jeho kvalifikační práce a pracovat s nimi.
Osnova
 • ZS:
 • 1) Výklad metodologické problematiky vztahující se k formulování odborného textu
 • 2) Prohloubení znalosti formálních a obsahových požadavků na odborný text.
 • 3) Konkretizace požadavků na kvalifikační práce na HF JAMU.
 • 4) Problematika citační praxe, citační normy atp.
 • 5) Technika zpracování kvalifikační práce.
 • 6) Práce s odbornými informačními zdroji.
 • 7) Vymezení předmětu, cílů a výzkumných otázek kvalifikační práce.
 • 8) Konkretizace výše uvedeného v rámci jednotlivých studentských prací.
 • 9) Prezentace částí kvalifikačních prací studentů.
 • 10) Seminární diskuse k prezentovaným částem kvalifikačních prací.
 • 11) Seminární diskuse k dalšímu koncipování kvalifikačních prací.
 • LS:
 • 1) Vyhodnocení částí textů kvalifikačních prací realizovaných v ZS.
 • 2) Aktualizování metodologického postupu při realizaci kvalifikačních prací.
 • 3) Prezentace aktuálního stavu a dosažených výsledků v rámci kvalifikačních prací.
 • 4) Seminární konzultace kvalifikačních prací s ohledem na jejich dokončení.
Literatura
 • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
 • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
 • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Výukové metody
Cvičení – prezentace koncepce spisu a realizovaných částí textu kvalifikačních prací.
Seminární diskuse věnovaná realizovaným textům v rámci kvalifikačních prací.
Ústní přednes teoretické problematiky formulování odborného textu.
Metody hodnocení
Zápočet:
ZS
1) Kontrola řádného vyplnění formuláře „Zadání KP“.
2) Vyhodnocení prezentace věnované koncepci a metodologii práce, zejména s ohledem na:
přesné vymezení tématu, hlavního cíle práce, výzkumných otázek a užitých metod; a dále na realizaci reflexe dosavadního stavu bádání k danému tématu.
3) Splnění požadavků stanovených pro odevzdání částí kvalifikační práce:
-do konce listopadu příslušného ZS odevzdání částí Úvod a Stav bádání.
-do konce výukového období příslušného ZS odevzdání poloviny textu KP.
LS:
1) Realizace pravidelných individuálních konzultací týkajících se přípravy kvalifikačních prací (dle pokynů konkretizovaných ve výuce).
2) Splnění požadavků stanovených pro odevzdání částí, resp. celku kvalifikační práce:
-do poloviny dubna odevzdání 3/4 požadovaného rozsahu kvalifikační práce.
-odevzdání celku kvalifikační práce nejpozději jeden týden před termínem pro odevzdání kvalifikačních prací prostřednictvím IS JAMU, který je pro každý akademický rok aktuálně vyhlášen v harmonogramu HF JAMU.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H70125