H60221z Příprava diplomové práce

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/1/0. 10 kr. 10 z 20. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšný postup do posledního ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je tvorba diplomové práce, která dokládá schopnost studenta základním způsobem formulovat odborné poznatky týkající se zvoleného tématu (příp. i na bázi tzv. “artistic research”), a to jak po stránce obsahové a metodologické, tak i formální (zejména schopnost práce s odbornou literaturou a prameny, včetně náležité citace).
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen napsat odbornou práci na úrovni magisterského studia. Konkrétně zejména:
-Provést pro svou diplomovou práci rešerši potřebných informačních zdrojů v rámci odborné literatury a pramenů.
-Analyzovat informace získané z odborné literatury a pramenů a aplikovat je pro tvoru textu diplomové práce.
-Promítnout znalost formálních požadavků na odborný text do diplomové práce.
-Využít znalost základních výzkumných metod při kompletaci textu diplomové práce.
Osnova
  • -Rešerše informačních zdrojů pro diplomovou práci v rámci odborné literatury a pramenů. -Kompletace jednotlivých kapitol diplomové práce na základě rešerše odborné literatury, pramenů a vybraných výzkumných metod.
  • -Realizace dílčích textových částí a jejich příprava pro kompletaci do celku diplomové práce.
  • -Formulace textu diplomové práce v souladu se standardy pro charakter odborného textu.
  • Metodologická koncepce práce a dílčí výsledky jsou diskutovány v magisterském diplomním semináři (povinností studenta je prezentace práce a doložení průběžných dílčích výsledků).
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Studentské odborné texty jako problém. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015.
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737.
Výukové metody
Vedoucí práce průběžně sleduje postup studenta při tvorbě diplomové práce. Vedoucí práce ji se studentem v rámci konzultací kriticky analyzuje a obsahově či metodicky pomáhá formovat.
Metody hodnocení
Zápočet, uděluje vedoucí práce na základě průběžného plnění dílčích úkolů za daný semestr – zejména kompletaci dílčích textových částí diplomové práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.