H60069z Philosophy of Arts I

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 12:40–14:15 205, except Mon 19. 12., except Tue 20. 12., except Wed 21. 12., except Thu 22. 12., except Fri 23. 12.
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia u studentů navazujícího programu, u studentů tzv. dlouhého magisterského studia (pětiletého) bez podmiňujících předpokladů.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 47 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin, od antiky po románské umění.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění,
• charakterizovat základní vyjadřovací jednotlivých druhů umění v daném slohu a stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vymezení základních pojmů – úvod do systematické problematiky
 • Umění, filosofie, estetika, teorie umění, výrazové prostředky v umění, ars a techné jako základní tvůrčí principy. Extenzívní a intenzívní přechody v umění (koncept J. Volka).
 • 2. Filozofie a myšlenkový kontext antického světa
 • Vymezení a charakteristika období; dobové filozofické a estetické přístupy (kosmologický, antropomorfický a psychologický, mimesis), hlavní osobnosti filozofie a estetiky (pythagorejci; Sokrates, Platón, Aristoteles).
 • 3. Antické umění
 • Srovnání tří vývojových etap antiky v oblasti umění: období archaické, atické a helénistické; vývoj na poli jednotlivých uměleckých druhů; architektura a stavební řády – dórský, iónský, korintský, sochařství, dramatická umění, hudba.
 • 4. Středověké umění
 • Vymezení a charakteristika období, typické znaky, rozporný vztah k antice; nejvýznamnější osobnosti z hlediska filosofie umění, Tertullianus, Chrysostomos, Augustin, Boëthius, Akvinský.
 • 5. Románské umění
 • Vymezení a charakteristika historického období, filosofických a estetických kontextů. Vymezení románského slohu a jeho projevy v architektuře a ostatních druzích umění.
 • 6. Gotické umění
 • Vymezení a charakteristika historického období, hlavní znaky a vzájemná komparace ve výrazových prostředcích v umění výtvarném, slovesném a v hudbě.
 • 7. Renesanční umění
 • Vymezení, vývojové fáze, charakteristika historického období a hlavní znaky ve všech druzích umění (hlavní představitelé a jejich díla), filosofické a estetické ideály renesančního umění (antropocentrismus, humanismus, sensualismus); nové techniky výtvarného umění.
 • 8. Manýrismus
 • Základní charakteristika manýrismu a jeho vymezení jako přechodného stylu mezi renesancí a barokem, projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé. Manýra jako stylistický prvek v umění.
 • 9. Barokní umění
 • Vymezení a charakteristika historického období, časová a teritoriální stratifikace; baroko jako komplexní sloh (ilusionismus a protireformace); hlavní znaky a komparace výrazových prostředků v rámci různých druhů umění (výtvarné a slovesné umění, hudba, architektura), estetika a filosofie v baroku.
 • 10. Umění rokoka
 • Charakteristika historického období, vymezení rokokového stylu, hlavní znaky, vzájemné srovnání výrazových prostředků v různých druzích umění (výtvarné umění, literatura, architektura), problematika aplikace pojmu rokoka na vývoj hudby – charakteristika galantního stylu.
 • 11. Umění klasicismu a jeho kontext ve francouzském osvícenství
 • Základní vymezení klasicismu jako uměleckého slohu a jeho projevy v jednotlivých druzích umění; vymezení základních myšlenkových východisek francouzského osvícenství a jejich dopad do vývoje evropského umění dané doby (Voltaire, D. Diderot, J. J. Rousseau).
 • 12. Srovnání konceptu anglické vkusové školy a německé spekulativní estetiky a filozofie v období klasicismu
 • Koncepční podstata myšlenkového odkazu daných kulturních okruhů, specifika, odlišnosti od francouzského přístupu; anglická vkusová škola (A. C. Shaftesbury, F. Hutcheson, E. Young, J. Addison, E. Burke, H. Home, D. Hume); německý kulturní okruh (G. E. Lessing, J. J. Winckelmann, I. Kant, A. G. Baumgarten, J. W. Goethe, F. Schiller).
 • 13. Umění romantismu
 • Vymezení a charakteristika období včetně preromantismu, specifika ovlivňující podobu umění na poli celospolečenského vývoje; fenomén národních škol a folklorismu; projevy romantismu jakožto uměleckého slohu v jednotlivých druzích umění.
 • 14. Nástup moderny, impresionismus a secese
 • Rozpad jednotného uměleckého slohu a vznik stylové plurality na počátku 20. století, obecné kulturní, společenské a historické kontexty dané doby, impresionismus a secese – charakteristika.
 • 15. Stylové tendence v malířství první poloviny 20. století
 • Základní koncepční směřování, stěžejní projevy a představitelé – fauvismus, expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismus, futurismus.
 • 16. Architektura, sochařství a ostatní výtvarné projevy v umění první poloviny 20. století
 • Charakteristika nových stylových tendencí a jejich vzájemná komparac; Gaudí, Bauhaus, Le Corbusier, art deco, Epstein, Giacometti, grafika, fotografie.
 • 17. Stylové tendence v evropské hudbě první poloviny 20. století
 • Vývoj stylů a kompozičních technik s ohledem na teritoriální specifika, hlavní evropská hudební centra (Vídeň, Paříž), návaznost k tradici i její programové odmítání, hledání nových výrazových prostředků.
 • 18. Postmoderna a její projevy v umění
 • Vztah k moderně a avantgardě, základní rysy, problematika pozitivní definice postmoderny, charakter postmoderního díla. Projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé a stěžejní teoretické koncepce.
 • 19. Umění performance a experimentu
 • Konceptuální umění, skupina Fluxus, happening, experiment, performance, instalace, charakteristika daných přístupů a jejich začlenění do kontextu postmoderny.
 • 20. Diferenciace a specifika artificiální a nonartificiální hudby
 • Terminologické a funkční vymezení AH a NAH, historický vývoj chápání NAH, problematika kýče a masové kultury; reprodukovatelnost uměleckého díla (T. W. Adorno).
Literature
  required literature
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Praha 1977-1984. info
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : 1969. info
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
  not specified
 • KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. Praha 1973. info
 • Umění světa. Antické umění. Gotické umění. Praha 1970, 1973. info
 • HAUSER, A. Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • HUYGHE, René. Umění středověku. Praha 1969. info
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška. Seminář. Přednáška, seminární diskuse, rozbor A/V materiálů.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Vyhodnocení písemného testu.
Podmínky pro připuštění k zápočtovému testu/zkoušce:
-Minimální docházka 6 hodin/semestr (tj. ze 13 výukových týdnů), v případě nesplnění zpracování 2 písemných prací za semestr (na aktuálně zadané téma, každá o rozsahu 5 str., požadavky viz níže). V případě, že student z jakéhokoliv důvodu nemůže požadovanou docházku splnit, je vhodné na začátku daného semestru požádat o ISP. Pozn.: V případě, že se některá z hodin v průběhu semestru neuskuteční, bude započítána všem studentům jako absolvovaná.
Požadavky na charakter písemné práce:
-Práce musí mít charakter odborného objektivního textu, včetně formálních standardů (zejména dodržení citační normy ČSN ISO 690).
-Práce musí být opřena o odbornou literaturu, která musí být řádně citována v poznámkách pod čarou.
-Práce musí představovat originální a nový text.
-Rozsah práce musí být min. 5. str
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H60069z