D60529z Účetnictví

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Lukáš Schön (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé sudé pondělí 16:50–18:25 111, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se s teoretickým základem účetnictví, s jeho filozofií, s účetním prostředím a úkoly, které má plnit jako jeden ze základních instrumentů finančního řízení. Jeho absolvováním by měli studenti získat přehled o všeobecně uznávaných zásadách, předpokladech a principech účetnictví, o jeho funkcích, o základních kategoriích a o metodách zobrazování ekonomických jevů v účetnictví. Osvojí si kromě teoretických přístupů a metod účetnictví také postupy účtování ekonomických transakcí, které se často vyskytují v ekonomické praxi. Studenti získávají první poznatky o způsobech zobrazování majetku a kapitálu, o metodách jejich oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv, o vytváření rezerv a opravných položek a o sestavování účetních výkazů.
Osnova
  • 1. Podstata a funkce účetnictví - kapitola vymezuje funkci účetnictví, jeho uživatele, právní úpravu, charakteristické rysy účetnictví a obecné účetní zásady.
  • 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, jejich vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na strukturu rozvahy; Náklady a výnosy účetní jednotky, jako součást výkazu zisku a ztrát.
  • 3. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy oceňování, oceňovací báze, oceňování majetku stejného druhu, oceňování finančních aktiv.
  • 4. Klasifikace dlouhodobého majetku, způsoby jeho pořizování. Základní postupy účtování o pořízení a zobrazování v průběhu jeho životnosti; Metody odpisování dlouhodobého majetku (účetní i daňové hledisko).
  • 5. Daně v účetnictví, teoretické přístupy k odpisování dlouhodobého majetku. DPH, Daň z příjmu fyzických osob.
Výukové metody
Výukové formy: Semináře Výukové metody: Přednášky, cvičení/úkoly, diskuze
Metody hodnocení
Udělení zápočtu je podmíněno:
V semestru účast minimálně 70%; účast na dílčích písemných testech. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícím.
1. Průběžný test (40%)
2. Zápočtový test (60%)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.