D60529z Účetnictví

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Lukáš Schön (přednášející)
Kateřina Kučerová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každé liché pondělí 16:50–18:25 006
Předpoklady
EVER ( D60529l Účetnictví )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se s teoretickým základem účetnictví, s jeho filozofií, s účetním prostředím a úkoly, které má plnit jako jeden ze základních instrumentů finančního řízení. Jeho absolvováním by měli studenti získat přehled o všeobecně uznávaných zásadách, předpokladech a principech účetnictví, o jeho funkcích, o základních kategoriích a o metodách zobrazování ekonomických jevů v účetnictví. Osvojí si kromě teoretických přístupů a metod účetnictví také postupy účtování ekonomických transakcí, které se často vyskytují v ekonomické praxi. Studenti získávají první poznatky o způsobech zobrazování majetku a kapitálu, o metodách jejich oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv, o vytváření rezerv a opravných položek a o sestavování účetních výkazů.
Osnova
  • 1. Podstata a funkce účetnictví - kapitola vymezuje funkci účetnictví, jeho uživatele, právní úpravu, charakteristické rysy účetnictví a obecné účetní zásady.
  • 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, jejich vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na strukturu rozvahy; Náklady a výnosy účetní jednotky, jako součást výkazu zisku a ztrát.
  • 3. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy oceňování, oceňovací báze, oceňování majetku stejného druhu, oceňování finančních aktiv.
  • 4. Klasifikace dlouhodobého majetku, způsoby jeho pořizování. Základní postupy účtování o pořízení a zobrazování v průběhu jeho životnosti; Metody odpisování dlouhodobého majetku (účetní i daňové hledisko).
  • 5. Daně v účetnictví, teoretické přístupy k odpisování dlouhodobého majetku. DPH, Daň z příjmu fyzických osob.
Výukové metody
Výukové formy: Semináře Výukové metody: Přednášky, cvičení/úkoly, diskuze
Metody hodnocení
Udělení zápočtu je podmíněno:
V semestru účast minimálně 70%; účast na dílčích písemných testech. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícím.
1. Průběžný test (40%)
2. Zápočtový test (60%)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.