HF0123z Teorie interpretace I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr.art. Ľuboš Bernáth, ArtD. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Teorie interpretace I v ZS je novým, inovativním způsobem rozšířit základní penzum teoreticko – analytických vědomostí studentů, které by mělo přispět ke kvalitnější profilaci jejich osobností v jednotlivých oborech. V rámci předmětu se pokusíme načrtnout základní definici vývoje konsonanční teorie od historicky nejstaršího období antiky přes středověk až po novověk, resp. renesanci 15. a 16. stol. v evropské hudbě. Pokusíme se také o postupnou definici základní souzvučné kvality hudby, přes jednohlasné, dvojhlasné, trojhlasné, čtyř a vícehlasné struktury, jako i vnést hierarchickou kvalitu do první a druhé vývojové fáze modální harmonie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západní hudby od antiky po renesanci;
- teoreticky a prakticky se orientovat v první a druhé vývojové fázi modální harmonie
- umět popsat hudební druhy a kompoziční techniky dominující v rané vývojové fázi polyfonní hudby
- popsat jednotlivé stavební struktury a souzvučné harmonické jevy předrenesanční a renesanční hudby
Osnova
 • 1. Definice a historický vývoj základních strukturálních prvků v evropské hudbě:
 • - Definice pojmu tonalita, celostní tónový prostor
 • - Dynamická a statická povaha hudebního díla
 • - Suboktávové, oktávové a supraoktávové hudební myšlení
 • 2. Nový pohled na intervalový systém:
 • - Hierarchické vztahy v intervalech
 • - Privilegované intervaly
 • - Diatonika versus chromatika
 • - Pentatonizace a celotónovost
 • 3. Suboktávové hudební myšlení:
 • - Historický koncept – folklorní a lidový prostor
 • - Teorie tonálních koster
 • - Rozdělení koster a operace se čtyřmi T
 • - Kombinace tonálních koster
 • 4. Gregoriánský chorál:
 • - Typologie a historický vývoj umělého monomelodického slohu
 • - Předreformní a poreformní strukturální koncept
 • - Tonalita v gregoriánském chorálu
 • - Princip tropování – tropy, sekvence a liturgické hry
 • 5. Oktávové hudební myšlení:
 • - Definice oktávového hudebního myšlení z perspektivy dějin hudby
 • - Teorie oktoecha – 1.vývojová fáze modální harmonie
 • - Interval jako základní pilíř rodící se vícehlasné koncepce – budoucí kostra vertikalizačního procesu
 • 6. Raný vícehlas v evropské hudbě:
 • - Historická hierarchie vývoje vícehlasé hudby v její počáteční fázi
 • - Základní historické památky – Musica enchiriadis, Winchester troparium, a. j.
 • - Varhanní praxe, spisy Micrologus a De ignoto cantu – Quido z Arezza
 • 7. Typy a druhy vícehlasu:
 • - Bourdon, paralelismus, heterofonie, polyfonie a homofonie – základní definice
 • - Vícehlas v období Ars antiqua – Mgr. Leoninus a Perotinus, schola Notre – Dame
 • - Discantus – zárodky teorie contrapunctus (Cantus super librum)
 • - Organum purrum - Duplum, triplum, quadruplum
 • 8. Základní kompoziční druhy a formy období Ars antiqua a Ars nova:
 • - Historická změna paradigmatu – opus perfectum
 • - Motetus, hoquetus, conductus a rondellus
 • - Musica recta a musica ficta et falsa
 • - Strukturální koncepce v izorytmii – talea a color
 • 9. Dodekachordon:
 • - Základní definice renesančního harmonického prostředí, druhá vývojová fáze modální harmonie
 • - Franko-flámské školy a jejich rozhodující přínos pro vývoj evropské hudby
 • - Progresivní vertikalizační proces
Literatura
  doporučená literatura
 • Apel, Willi: Die Notation der polyphonen Musik 900 – 1600, Leipzig 1962
 • Krák, Egon: Viachlas v hudbe Európy, Teoretické, kompozičné a historické súvislosti viachlasnej hudby, Stredovek a renesancia, Hudobné centrum, Bratislava, 2008.
 • Hrčková, N., Dejiny hudby II. Renesancia, IKAR Bratislava, 2004
 • Besseler, Heinrich: Bourdon und Fauxbourdon, VEB Breitkopf und Musikverlag, Leipzig 1974.
 • Kresánek, Jozef: Tonalita, Opus, Bratislava 1982.
 • Motte: Diether de la: Kontrapunkt, Bärenreiter-Verlag, Kassel 1981.
 • Eggebrecht, Heinrich Hans: Die Mehrstimmigkeitstlehre von ihren Anfängen bis 12. Jahrhundert. Darmstadt 1984.
 • Rybarič, Richard: Vývoj Európskeho notopisu, Opus, Bratislava 1982.
 • Hoppin, R. H., Antológia stredovekej hudby, Hudobné centrum Bratislava, 2010
 • Hoppin, R. H., Hudba v stredoveku, Hudobné centrum Bratislava, 2007
Výukové metody
1 hod.přednáška, 1 hod. cvičení: přednáška, práce s textem, obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Docházka min. 70% Seminární práce a ústní, případně písemná zápočtová zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.