HF0025z Mikrointervalové systémy

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Mario Buzzi, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připomenout primární zákonitosti spojené s vnímáním akordů, srovnat ladění, užívaná v historické a v mimoevropské hudbě, a upřesnit význam pojmu „mikrointervalová hudba“ v kontextu akordické kompozice. Ladění užívaná v civilizovaných hudebních kulturách jsou popisována především vzhledem ke svým charakteristickým dvojzvukům nebo jejich aproximacím. Obecné melodické vlastnosti daných ladění jsou probrány jen stručně.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
najít stěžejní typické znaky daného ladění podle jeho charakteristických intervalů,
definovat podobnosti a rozdíly mezi laděními užívanými v Evropě i mimo ni,
správně odhadnout vhodné ladění vzhledem k době vzniku skladby.
Osnova
 • Javánské ladění (slendro, pelog), dále systémy, používané v některých afrických zemích (především pětitónové systémy).
 • Řecké (neutrální sekundy) a gruzínské ladění (mody uzavřené do kvinty).
 • Tradiční indická hudba (precizní intonace, transponované pythagorejské ladění).
 • Rumunská a norská lidová hudba (segmenty řady harmonických tónů).
 • Ladění klávesových nástrojů ve středověké Evropě (pythagorejské ladění).
 • Intonace v období renesance (didymické a středotónové ladění).
 • Návrhy různých rovnoměrných ladění v 16. až 18. století (např. 19 stupňů v oktávě, 31, 43, 50, 55)
 • Intonace v historické Anglii (středotónové ladění podle Harrisona, Smitha, Woolhouse atd.).
 • Baroko a klasicismus (modulace do vzdálených tónin, později ladění nepravidelná).
 • Počátky mikrointervalové hudby ve 20. století (stručně čtvrttónový systém).
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení je uděleno za ústní nebo písemné přezkoušení získaných znalostí.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0025z