H60101HOz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:50–18:25 215, St 8:30–9:15 212
Předpoklady
Úspěšné přijímací řízení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Rozvoj profesionální orientace v interpretaci hudby různých slohových období. Důraz je kladen na zdokonalení techniky, tónové kultury a agogiky.
Výstupy z učení
Student zvládá technicky náročné skladby a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období.
Osnova
 • Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti umění hry na hoboj pomoci metodiky nastudování doporučených skladeb různých slohových období, seznámení s odbornou literaturou a reflektování teoretických poznatků a praktických dovedností formou písemné semestrální práce.
 • Doplňování repertoáru o tituly dosud nestudovaných stylů a autorů, pro něž nebyl dostatečný prostor v předchozím studiu. Nastudování etud pro zdokonalování v technice a tónových možnostech hry na hoboj. Rozšiřování dovedností studenta směrem k současným interpretačním trendům (studium dvojitého staccata, hra flažoletů, používání moderní dechové techniky). Technická cvičení - etudy - výběr :
 • Doporučené etudy: J.H. Luft 24 Etud, F. W. Ferling 48 Etud, Op. 31, 144 Präludiem und Etuden für Oboe, 1. a 2. díl, P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes.
 • Nastudováním doporučených skladeb se rozumí příprava a realizace na úrovní koncertního provedení minimálně dvou přednesových skladeb pro vystoupení na interpretačních seminářích a semestrálních zkouškách.
 • Podíl skladeb barokního období za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1.
 • Hra zpaměti na semestrální a děkanské zkoušce je povinná.
 • Studentovi je doporučeno pokračování v technickém zdokonalování výběrem intonačních cvičení a etud vyšší obtížnosti. Interpretace stupnic a rozložených akordů v různých variačních obměnách (legato, staccato, intervaly a jejich kombinace). Pokračování v individuálním systému práce: intonace, produkce tónu, pojivost tónu, vyrovnanost rejstříků, rozvoj technických možností hráče.
 • Minimální požadavky na splnění předmětu / Podmínky pro udělení zápočtů (klasifikovaného zápočtu) - 1. ročník bakalářského studia:
 • a) Jedno vystoupení v každém semestru na semináři (vystoupení se boduje).
 • b) Uzavřít každý semestr před zkušební komisí.
 • c) Uzavřít letní semestr před děkanskou komisí. Na seminářích a semestrálních zkouškách budou interpretovány rozdílné přednesy v délce minimálně 10 min pro každý přednes, tj. dva různé přednesy / semestr, čtyři přednesy / akademický rok.
 • d) Uzavřít každý semestr odevzdáním písemné semestrální práce reflektující aktuální stav teoretických poznatků a praktických dovedností v předmětu Hra na hoboj a sloužící přípravou pro budoucí bakalářskou písemnou práci.
 • Příklad volby skladeb: Volitelnou skladbou pro semestrální a děkanskou zkoušku je skladba za doprovodu klavíru (ze seznamu doporučených skladeb B a C.
 • Volitelnou skladbou pro vystoupení na semináři KDN je skladba barokního období za doprovodu cembala ze seznamu doporučených skladeb A (víz předmět Studium repertoáru s cembalem).
 • Sólové skladby barokního období jsou součástí každodenních intonačních a technických cvičení, například G. Ph. Telemann 12 Fantazií (jedna z Fantazií č. 1.-4., 6.-7., 8 a 10), jejích příprava je kontrolována vyučujícím pedagogem formou individuálních hodin a třídních přehrávek.
 • Příklad volby programu pro akademický rok:
 • A. Vivaldi Sonáta c moll pro hoboj a cembalo (bodovaný seminář - ZS),
 • C. Saint-Saens Sonáta pro hoboj a klavír (semestrální zkouška – ZS),
 • J. S. Bach: Sonáta g moll BWV 1020 pro hoboj a cembalo (bodovaný seminář - LS),
 • J. W. Kalliwoda Morceau de salon pro hoboj a klavír (zpaměti, semestrální a děkanská zkoušky – LS).
 • Doporučená každodenní cvičení: intonační cvičení (A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, G. Passin, M. Schaefendriek), stupnice a rozložené akordy v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení doc. Jurije Likina).
 • Doporučené etudy: J.H. Luft 24 Etud, F. W. Ferling 48 Etud, Op. 31, 144 Präludiem und Etuden für Oboe, 1. a 2. díl, P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes.
 • Návrh přednesových skladeb:
 • G. Ph. Telemann 12 Fantazií (č. 1.-4., 6.-7., 8 a 10),
 • J. S. Bach / C. Ph. E. Bach Sonáta g moll BWV 1020/ H. 542.5.,
 • G. F. Händel Sonáta c moll, Sonáta g moll, C. Ph. E. Bach Sonáta g moll,
 • A. Vivaldi Sonáta c moll,
 • N. Chedeville (A. Vivaldi) Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido,
 • G. Ph. Telemann Sonáta e moll, Sonáta g moll, Sonáta B dur,
 • E. Bozza Conte Pastorale,
 • C. Saint-Saëns Sonáta,
 • P. Sancan Sonatina,
 • J. W. Kalliwoda Morceau de Salon, Op. 228,
 • R. Schumann Tři romance, Adagio a Allegro,
 • Fr. Devienne Sonáty,
 • F. Krommer – Kramář Koncert F dur Op. 52.
 • Doporučený repertoár pro bakalářské studium:
 • A:
 • Skladby pro sólový hoboj:
 • G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj
 • J.S. Bach Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
 • C. Ph. E. Bach Sonáta g moll pro sólový hoboj
 • Skladby pro sólový hoboj s doprovodem cembala (basso continuo):
 • J.S. Bach Sonáta g moll BWV 1020
 • G. Ph. Telemann Sonáta g moll z “Tafelmusik” twV 41:g6
 • G. Ph. Händel Sonáta g moll, c moll
 • A. Vivaldi Sonáta c moll (Schott), Sonáta g moll RV 28, Sonáta g moll Il Pastor Fido
 • C. Ph. E. Bach: Sonáta g moll
 • M. Marais: Les Folies d’Espagne (Barenreiter)
 • F. Couperin: Královské koncerty (Concerts Royaux) č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
 • Skladby pro sólový hoboj a smyčce:
 • A. Marcello: Koncert d moll (Musica Rara)
 • A. Vivaldi: Koncert C dur RV 447
 • A. Vivaldi: Koncert d moll RV 454
 • G. Ph. Telemann Koncert F dur
 • T. Albinoni Koncert d moll
 • J. S. Bach Koncert d moll BWV1059
 • J. S. Bach Koncert A dur pro hoboj d´amour BWV1055
 • B:
 • W. A. Mozart Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
 • J. N. Hummel Introdukce, téma a variace
 • F. V. Kramář Koncert pro hoboj F dur, Op. 37, Koncert pro hoboj F dur, Op. 52
 • A. Lebrun Koncert d moll č. 1 (Schott)
 • B. H. Crussel Divertimento, Op. 9
 • W. A. Mozart Kvartet F dur K370 (1781), (Barenreiter)
 • J. Fiala Kvartet
 • C:
 • R. Schumann: Tři romance pro hoboj a klavír, op. 94
 • R. Schumann: Adagio a Allegro
 • C. Saint-Saens Sonáta
 • P. Sancan: Sonatina
 • P. Hindemith: Sonáta
 • E. Bozza: Conte Pastorale
 • E. Bozza: Pastorální Fantazie
 • F. Foret: Patres et Rythmes Champetres
 • J. W. Kalliwoda: Morceau de salon
 • J. W. Kalliwoda: Concertino
 • V. Bellini: Koncert
 • J. Absil: Burlesque
 • D. Milhaud: Sonatina
 • H. Dutilleux: Sonáta
 • F. Poulenc: Sonáta (Chester Music)
 • J. Francaix: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
 • B. Britten: Temporal variations ( Boosey&Hawkes)
 • R. Vaughan Williams: Koncert
 • M. Dranishnikova: Poem
 • N. Skalkottas: Concertino (Margun Music Inc)
 • M. Mihalovici: Sonatina Op. 13 (1928) B. Britten: Šest metamorfóz pro sólový hoboj
 • J. Pelikán: Sonatina pro hoboj a klavír (Barenreiter Praha)
 • S. Bodorová: Magikon
 • K. Slavický: Suita
 • A. Dorati: Pět kusů pro sólový hoboj ( Boosey& Hawkes)
 • G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois, Editions du Hautbois, Paris
 • Literatura:
 • Likin, Jurij: Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Schaeferdiek Marc: Foundations of Oboe Playing
 • Bate, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Passin Günter: Die Spieltechnik der Oboe
 • Barret A.M. R., Schuring Martin: Oboe Method
 • Dosoudilová Eva: Základní aspekty hry na hoboj a výuka začátečníků, diplomová práce, JAMU v Brně, 2013
 • Mrázová Marcela: Problematika intonace při hře na hoboj, bakalářská práce, JAMU v Brně, 2015
 • Lubnin Evgeny: Artikulace jako výrazový prostředek hobojisty, bakalářská práce, JAMU v Brně, 2015
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
 • Mrázová Marcela: Vibrato jako výrazový prostředek hobojisty, diplomová práce, JAMU v Brně, 2017
 • Faglicová Veronika: Význam cvičenia stupníc pri výuke hry na hoboj, bakalářská práce, JAMU v Brně, 2015
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
 • Bělský Vratislav: Hudba baroka, JAMU v Brně, 2010
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Kostelecká Pavla: Gilles Silvestrini: Six Études pour Hautbois, diplomová práce, JAMU v Brně, 2011
 • Mlčoch, Radek. Královský koncert č. 11, diplomová práce, Brno 2013
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
Literatura
  povinná literatura
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Schaeferdiek Marc: Foundations of Oboe Playing
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Passin Günter: Die Spieltechnik der Oboe
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
  doporučená literatura
 • Bělský Vratislav: Hudba baroka, JAMU v Brně, 2010
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
  neurčeno
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Výuka probíhá zejména formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet – komisionální.
Navazující předměty
Informace učitele
Minimální požadavky na splnění předmětu / Podmínky pro udělení zápočtů (klasifikovaného zápočtu) - 1. ročník bakalářského studia:

a) Jedno vystoupení v každém semestru na semináři (vystoupení se boduje).

b) Uzavřít každý semestr před zkušební komisí.

c) Uzavřít letní semestr před děkanskou komisí. Na seminářích a semestrálních zkouškách budou interpretovány rozdílné přednesy v délce minimálně 10 min pro každý přednes, tj. dva různé přednesy / semestr, čtyři přednesy / akademický rok.

d) Uzavřít každý semestr odevzdáním písemné semestrální práce reflektující aktuální stav teoretických poznatků a praktických dovedností v předmětu Hra na hoboj a sloužící přípravou pro budoucí bakalářskou písemnou práci.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.