HPH039l Disertační práce

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0/120. Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů. 60 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován na základě flexibilního kreditového hodnocení.
Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada (na základě doporučení školitele) vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů, disertační práce má alespoň 120 stran.
Mezi cíle předmětu, které student postupně naplňuje, patří:

1/ publikovat nový vědecký poznatek
2/ stát se dostatečně kompetentním a kvalitním odborníkem a autorem, což je nezbytné pro další samostatnou odbornou činnost
Osnova
 • Disertační práce v rozsahu nejméně 120 stran musí obsahovat zejména:
  a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce
  b) cíl disertační práce
  c) hudebně teoretickou, estetickou a historickou argumentaci, případně argumentaci z oblasti kompozice a multimediální kompozice, opřenou o hluboké studium a bezpečnou znalost teoretické literatury oboru,
  d) zobecňující závěry, obecný pohled na problematiku.
  e) seznam použité literatury
  f) seznam vlastních producentských nebo organizátorských projektů (teoretických nebo i praktických prací) vztahujících se k tématu disertační práce.
  Součástí disertační práce je rovněž vždy souhrn v českém a anglickém jazyce, zpravidla v rozsahu jedné strany. Výsledky disertační práce budou veřejně dostupné v souladu s platnou českou legislativou.
  K obhajobě disertační práce se může student přihlásit po vykonání všech předepsaných zkoušek a splnění úkolů daných jeho studijním plánem.
Metody hodnocení
hodnocení oborovou radou
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HPH039l