HPH039l Disertační práce

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/0/120. Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů. 60 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován na základě flexibilního kreditového hodnocení.
Student předkládá oborové radě plán práce na disertační práci, oborová rada (na základě doporučení školitele) vyhodnotí posléze splnění plánu a navrhne přidělení příslušného počtu kreditů. Celkem obdrží student/ka za zpracování disertační práce 60 kreditů, disertační práce má alespoň 120 stran.
Mezi cíle předmětu, které student postupně naplňuje, patří:

1/ publikovat nový vědecký poznatek
2/ stát se dostatečně kompetentním a kvalitním odborníkem a autorem, což je nezbytné pro další samostatnou odbornou činnost
Osnova
 • Disertační práce v rozsahu nejméně 120 stran musí obsahovat zejména:
  a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce
  b) cíl disertační práce
  c) hudebně teoretickou, estetickou a historickou argumentaci, případně argumentaci z oblasti kompozice a multimediální kompozice, opřenou o hluboké studium a bezpečnou znalost teoretické literatury oboru,
  d) zobecňující závěry, obecný pohled na problematiku.
  e) seznam použité literatury
  f) seznam vlastních producentských nebo organizátorských projektů (teoretických nebo i praktických prací) vztahujících se k tématu disertační práce.
  Součástí disertační práce je rovněž vždy souhrn v českém a anglickém jazyce, zpravidla v rozsahu jedné strany. Výsledky disertační práce budou veřejně dostupné v souladu s platnou českou legislativou.
  K obhajobě disertační práce se může student přihlásit po vykonání všech předepsaných zkoušek a splnění úkolů daných jeho studijním plánem.
Metody hodnocení
hodnocení oborovou radou
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.