H60200l Kompozice multimediálních děl I

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na poznatky, získané v předmětu H60200z Kompozice multimediálních děl I a dále je rozvíjet.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
popsat základní umělecké směry a díla klíčových osobností výtvarného umění 20. století,
definovat nejdůležitější rysy experimentální fotografie, filmu a videoartu,
vymezit odlišné přístupy při tvorbě body artu, land artu a konceptuálního umění,
vyjmenovat některé aktuální trendy současného umění,
vytvořit rozsáhlejší multimediální dílo.
Osnova
 • Ve druhé části předmětu Kompozice multimediálních děl I se posluchači seznámí např. s principy interaktivity, úvahami nad rozhraním člověk - technika nebo vztahem výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury atd. Budou prováděny analýzy strukturace projektů a jejich stavebních principů, úvahy nad vztahy mezi hudební a vizuální rovinou, rozbory sémantických vztahů více potenciálních významových rovin, plynoucích z paralelního působení jednotlivých složek díla a způsobu jeho prezentace; pozornost bude věnována i obecným principům interaktivity, problémům rozhraní člověk - technika, vztahu výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury atd.
 • Stručný přehled dějin výtvarného umění 20. století.
 • Socha-instalace.
 • Experimentáoní fotografie a film.
 • Video Art.
 • Body Art.
 • Land Art.
 • Konceptuální umění.
 • Umění ve veřejném prostoru. Interaktivita a participatorní principy v umění.
 • Aktuální trendy a provoz současného umění.
 • Hraniční projevy – kybernetika, hyperstuktura, socioart.
 • Problémy rozhraní člověk-stroj.
 • Vytvoření alespoň jednoho multimediálního díla (např. vytvoření viedoartového díla s vlastní hudební i vizuální složkou v délce alespoň 8 minut.
Literatura
 • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
 • Dorůžka, P.: Hudba na pomezí, Panton, Praha, 1991. info
 • Flusser, V.: Moc obrazu, in: Výtvarné umění 3-4/96, OSVU, Praha, 1996. info
 • Goodman, N.: Jazyky umění / Nástin teorie symbolů, Academia, 2007. info
 • Lévy, P.: Kyberkultura, Karlova univerzita, Praha, 2000. info
 • Lyotard, J.-F. O postmodernismu, FÚ AV ČR, Praha, 1993. info
 • Manovich, L. Principy nových médií, in:Teorie vědy, 2/2002. info
 • McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno, 2000. info
 • Schellmann, B. a kol.: Média/ základní pojmy, návrhy, výroba, Europa Sobotáles, 2004. info
 • Slabý, Z. K., Slabý, P. : Svět jiné hudby, Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Rataj, M.: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu, AMU, Praha, 2007. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka. Za semestr musí být vytvořen minimálně jeden multimediální projekt.
Metody hodnocení
Zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.