HF0142l Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Rostislav Hališka (seminar tutor)
Tomáš Hanus (seminar tutor)
doc. MgA. Jakub Klecker (seminar tutor)
doc. Mgr. Emil Skoták (seminar tutor)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Rostislav Hališka
Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování zimního semestru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu cvičný orchestr je praktická výuka práce s hudebním souborem, ve finální fázi pak se symfonickým orchestrem. Tento předmět je nejdůležitější fází přípravy studenta oboru řízení orchestru. Při této činnosti využívá všech poznatků a návyků získaných v průběhu studia v dalších předmětech, ať už teoretických či při praktickém nácviku u klavíru, nebo také praktickým využíváním individuálních schopností (klavírní korepetice, asistence v profesionálním prostředí, vedením nejrůznějších souborů čí působením v nich). Didaktické hledisko je zde zastoupeno v historickém vývoji hudby, takže vhodně volený repertoár nejen upevňuje smysl pro styl jednotlivých období, ale stále složitější kompozice zvyšují nároky na všechny složky dirigentovy, v tomto případě studentovy erudice. V samotném předmětu „cvičný orchestr“ je výuka završena hudbou skladatelů 20.století, s interpretaci současné hudby se studenti začínají seznamovat v rámci veřejných koncertů školy, kde pravidelně interpretují premiéry skladeb studentů skladatelské katedry.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupem tohoto studia je zkouška, případně veřejné vystoupení, které student provádí s hudebním souborem – orchestrem, Průběh práce ve zkouškách a případné veřejné vystoupení ( obojí je nahráváno a následně hodnoceno) prokáží všechny studentovy schopnosti, nejen hudební a technické, ale také celkový osobní profil – psychologii, způsob komunikace s kolektivem hráčů, rychlost orientace, soustředění a pod. Pedagogické vedení studenta, zahrnující již výše zmíněné didaktické hledisko, formuje vývoj každého studenta individuální volbou repertoáru, takže v dalších částech uvedený „repertoár“ vytváří pouze hlavní osu, podle níž je veden výběr z celé šíře hudební literatury.
Syllabus (in Czech)
  • Zaměření na hru dechové harmonie a specifika souborové hry dechových nástrojů (ladění, souhra, frázování, dynamika). Repertoár :
  • W. A. Mozart: Serenáda B dur (161)
  • Ch. Gounod: Malá symfonie pro dechové nástroje
  • A. Dvořák: Serenáda pro dechové nástroje
Literature
  • BROŽ, Jaroslav – Metodika práce s orchestrem: kapitoly o dirigování, Městské kulturní středisko S.K. Neumanna, 1975
  • WATKINS, John: The Art of the Conductor: The Definitive Guide to Music Conducting Skills, Terms, and Techniques, iUniverse, USA, ISBN: 978-0-595-43396-4
  • STOTTER, Douglas, Methods and Materials for Conducting
Teaching methods (in Czech)
cvičení, dílna, praxe
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HF0142l