HF0142l Dirigování orchestru (Cvičný orchestr) I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Rostislav Hališka (cvičící)
Tomáš Hanus (cvičící)
doc. MgA. Jakub Klecker (cvičící)
doc. Mgr. Emil Skoták (cvičící)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (cvičící)
Garance
prof. Rostislav Hališka
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování zimního semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu cvičný orchestr je praktická výuka práce s hudebním souborem, ve finální fázi pak se symfonickým orchestrem. Tento předmět je nejdůležitější fází přípravy studenta oboru řízení orchestru. Při této činnosti využívá všech poznatků a návyků získaných v průběhu studia v dalších předmětech, ať už teoretických či při praktickém nácviku u klavíru, nebo také praktickým využíváním individuálních schopností (klavírní korepetice, asistence v profesionálním prostředí, vedením nejrůznějších souborů čí působením v nich). Didaktické hledisko je zde zastoupeno v historickém vývoji hudby, takže vhodně volený repertoár nejen upevňuje smysl pro styl jednotlivých období, ale stále složitější kompozice zvyšují nároky na všechny složky dirigentovy, v tomto případě studentovy erudice. V samotném předmětu „cvičný orchestr“ je výuka završena hudbou skladatelů 20.století, s interpretaci současné hudby se studenti začínají seznamovat v rámci veřejných koncertů školy, kde pravidelně interpretují premiéry skladeb studentů skladatelské katedry.
Výstupy z učení
Výstupem tohoto studia je zkouška, případně veřejné vystoupení, které student provádí s hudebním souborem – orchestrem, Průběh práce ve zkouškách a případné veřejné vystoupení ( obojí je nahráváno a následně hodnoceno) prokáží všechny studentovy schopnosti, nejen hudební a technické, ale také celkový osobní profil – psychologii, způsob komunikace s kolektivem hráčů, rychlost orientace, soustředění a pod. Pedagogické vedení studenta, zahrnující již výše zmíněné didaktické hledisko, formuje vývoj každého studenta individuální volbou repertoáru, takže v dalších částech uvedený „repertoár“ vytváří pouze hlavní osu, podle níž je veden výběr z celé šíře hudební literatury.
Osnova
  • Zaměření na hru dechové harmonie a specifika souborové hry dechových nástrojů (ladění, souhra, frázování, dynamika). Repertoár :
  • W. A. Mozart: Serenáda B dur (161)
  • Ch. Gounod: Malá symfonie pro dechové nástroje
  • A. Dvořák: Serenáda pro dechové nástroje
Literatura
  • BROŽ, Jaroslav – Metodika práce s orchestrem: kapitoly o dirigování, Městské kulturní středisko S.K. Neumanna, 1975
  • WATKINS, John: The Art of the Conductor: The Definitive Guide to Music Conducting Skills, Terms, and Techniques, iUniverse, USA, ISBN: 978-0-595-43396-4
  • STOTTER, Douglas, Methods and Materials for Conducting
Výukové metody
cvičení, dílna, praxe
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.