HF1002l Úvod do muzikoterapie

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/1/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 8:30–10:05 208
Předpoklady
! EVER ( HF1002z Úvod do muzikoterapie )
Předmět je jednosemestrální. Studenti jej absolvují buď v zimním, nebo v letním semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Předmět je jednosemestrální, lze zapsat pouze v jednom semestru studia
Cíle předmětu
Seznámit studenty se základními možnostmi využití muzikoterapie v praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- definovat, kdo je muzikoterapeut a jaké jsou na toto povolání kladeny nároky v ČR
- vyjmenovat možnosti využití muzikoterapie v praxi
- využít vybrané muzikoterapeutické metody a techniky v praxi
Osnova
  • Muzikoterapie: definice pojmu.
  • Kdo je muzikoterapeut?
  • Historie muzikoterapie a aktuální trendy.
  • Uplatnění muzikoterapie v různých oborech (zdravotnictví, školství, sociální práce, psychoterapie…).
  • Praktické ukázky vybraných muzikoterapeutických metod.
Literatura
  • Šimanovský, Z. (2011). Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál.
  • Kantor J., Lipský, M., Weber, J. a kol. (2009). Základy muzikoterapie. Praha: Grada.
  • Gerlichová, M. (2014). Muzikoterapie v praxi. Praha: Grada.
Výukové metody
Předmět probíhá formou blokové výuky (jednou za 14 dní).
Předmět je koncipován jako sebezkušenostní.
V rámci cvičení je využíván nácvik dovedností, práce ve skupině, samostatná práce studentů, ukázky kazuistik, diskuse, videoukázky a další.
Metody hodnocení
Splněná docházka 80%, tedy absence maximálně na 1 výukovém bloku.
Splněné domácí úkoly.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.