H70041l Multimediální kompozice II

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
4/0/0. 10 kr. 10 z 20. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70041z Multimediální kompozice II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
ZS: Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a videem. - příběh / koncept / kontext v multimediální realizaci LS: Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a prostorem. - stavba tvaru v prostoru, pozice, stavba prostoru, vztahovost, proporcionalita, instalace, scéna a jejich ozvučování, akustická charakteristika a definice prostoru Tvorba mixmediálních děl vycházejících z tohoto vztahu.

Osnova
 • ZS: Spojení hudby - akustické abstraktní formy s vizuálním světem videa. Vytváření audiovizuálních děl v širokém spektru od ozvučení němého filmu až po autonomní dílo využívající spojení videa a hudby. Filosofické odkazy, problematika vztahu mezi dvěma světy odvíjejícími se v čase - světem videa a světem, vizuální x hudební kvalita, sémantické vazby, restrikce a kompenzace informace, hierarchie a jejich proměny. Strukturace díla, výstavbové principy, řád, forma LS: Spojení hudby - akustické abstraktní formy s prostorem. Tvorba instalací s využitím prostředků dalších uměleckých druhů z předchozích semestrů. Filosofické odkazy, problematika vztahu mezi prostorem a zvukem, jeho vlastní uměleckou kvalitou a kvalitou hudební, proměny hierarchií, sémantické odkazy. Strukturace díla, určující výstavbové principy, řád a forma díla.

  ZS:
  - Děj - věci, osoby, pojmy a vztahy v historickém, kulturním a společenském prostoru a čase (fakta v kontextu/ kontexty ve faktech).
  - Situace, události, slavnosti, rituál a každodenní obřad (přírodní národy a ritualizace všedního života).
  - Vyprávění literární, výtvarné, hudební, divadelní, filmové, interaktivní (počítačová hra)
  - Myšlení a jazyk, etymologie, orální tradice - vyprávění, zpěv, dramatizace, umělý jazyk, alfanumerické a binární kompozice, matematická lingvistika - softwarová řešení.
  - Struktura příběhu a vyprávění - vstup, výstup, pohyb, vrcholy, souvislého /nesouvislého příběhu, lineární a nelineární vyprávění, hypertext comics, klip, akce, virtuální realita.
  - Vznik mytologií rytmizováním každodenní životní zkušenosti, mýtus a dějiny lidstva.
  - Stylizace a autenticita.

  LS:
  - Prostorová zkušenost - smyslová, rozumová, emocionální, intuitivní, objekty v prostorových vztazích - využívání prostoru v umělecké výpovědi, tradiční a nové užívání objektu, skulptury, scény, instalace, architektury.
  - Extenzita a intenzita při ohledávání a užívání světa - média a prostor, dvě dimenze, multi-dimenze, internet.
  - Jiné definice prostoru - akustické, binární, virtuální, atd.
  - Přesná senzorika, čidla, monitorovací systémy - komplexní systémy a interaktivita v umění 20.století.
  - Nové identity a technologická kreativita - genetické inženýrství jako prostorová manipulace
  - Vnější a vnitřní fyzická zkušenost, dichotomie akustické a vizuální determinace v umění, používání těla jako extenze do prostoru, jako objektivizace ducha, nebo jako nástroje pro používání světa, medializace - extenze prostoru.
Literatura
 • B.Schellmann a kol.: "Média/ základní pojmy, návrhy, výroba", Europa Sobotáles, 2004. info
 • Roland Barthes: "Světlá komora", Archa Bratislava, 1994. info
 • Jacques Aumont: "Obraz", FAMU Praha, 2005. info
 • Katarína Rusnáková: "V toku pohyblivých obrazov" (antologie), Afad Press Bratislava, 2005. info
 • Steven Higgins: "Still Noviny", MOMA New York, 2006. info
 • Gilles Deleuze: "Film 1/ Obraz - pohyb", NFA Praha, 2000. info
 • Gilles Deleuze: "Film 2/ Obraz - čas", NFA Praha, 2006. info
 • "Future Cinema" (katalog), ZKM, MIT Press London, 2003. info
 • Florence de Méredieu: "Digital and Video Art", Chambers Harrap Publishers Edinburgh 2005. info
 • Lev Manovich: "The language of New Media", The MIT Press London, 2001. info
 • William J.Mitchell: "e-topia: život ve městě trochu jinak", Zlatý řez Praha, 2004. info
 • "The New Media Reader", The MIT Press London, 2003. info
 • "Lichtkunst", ZKM, MIT Press, 2006. info
Výukové metody
Způsob výuky: přednáška + individuální konzultace - 1+3 hod.

Počet děl vytvořených za semestr je závislý na jejich rozsahu a technické náročnosti, proto bude řešen vždy individuálně. Za semestr bude vytvořeno alespoň jedno dílo.
Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu - tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.

Metody hodnocení
komisionální zkouška - posouzení semestrální a klauzurní realizace - klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024, léto 2025.