H60071l Philosophy of Arts II

Faculty of Music
Summer 2019
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 14:20–15:55 205
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60071z Philosophy of Arts II )
úspěšně vykonaná zkouška z téhož předmětu v 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 35 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem je pochopení východisek a souvislostí evropského umění v kontextu vývoje filozofie a obecných a společenských dějin.

Syllabus (in Czech)
 • 1. Vymezení základních pojmů – úvod do systematické problematiky Umění, filozofie, estetika, teorie umění, výrazové prostředky v umění, ars a techné jako základní tvůrčí principy. 2. Extenzívní a intenzívní přechody v umění (koncept J. Volka) Vztah oblastí umění, mimo-umění a neumění, vymezení uměleckého díla, funkční a hodnotové odlišnosti užitého umění, uměleckého řemesla a designu. 3. Antické umění Vymezení a charakteristika období; dobové filosofické a estetické přístupy (kosmologický, antropomorfický a psychologický, mimesis), hlavní osobnosti filosofie a estetiky (pythagorejci; Sokrates, Platón, Aristoteles). Srovnání tří vývojových etap antiky: období archaické, atické a helénistické; dórský, iónský, korintský sloh. 4. Středověké umění Vymezení a charakteristika období, typické znaky, rozporný vztah k antice; nejvýznamnější osobnosti z hlediska filosofie umění, Tertullianus, Chrysostomos, Augustin, Boëthius, T. Akvinský. 5. Románské umění Charakteristika období a vymezení slohu, filosofické a estetické náhledy na dobu, komparace výrazových prostředků ve výtvarném, slovesném umění a hudbě; Guido z Arezza. 6. Gotické umění Vymezení a charakteristika období, hlavní znaky a vzájemná komparace ve výrazových prostředcích v umění výtvarném, slovesném umění a v hudbě; R. Bacon. 7. Renesanční umění Vymezení, vývojové fáze, charakteristika období a hlavní znaky ve všech druzích umění (hlavní představitelé a jejich díla), filosofické a estetické ideály renesančního umění (antropocentrismus, humanismus, sensualismus); nové techniky výtvarného umění. 8. Manýrismus Manýrismus jako rutinní styl a imaginace; manýrismus jako přechodný styl mezi renesancí a barokem. Časové a teritoriální vymezení, projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé. Manýra jako stylistický prvek v umění. 9. Barokní umění Vymezení a charakteristika období, časová a teritoriální stratifikace; baroko jako komplexní sloh (ilusionismus a protireformace); hlavní znaky a komparace výrazových prostředků v rámci různých druhů umění (výtvarné a slovesné umění, hudba, architektura), estetika a filosofie v baroku. 10. Umění rokoka Charakteristika období, vymezení, hlavní znaky, vzájemné srovnání výrazových prostředků v různých druzích umění (výtvarné umění, literatura, hudba, architektura). 11. Umění klasicismu a osvícenství I Vymezení a charakteristika období, obecné projevy v jednotlivých druzích umění; umění, filozofie a estetika francouzské kulturní oblasti (R. Descartes, Voltaire, D. Diderot, J. J. Rousseau). 12. Umění klasicismu a osvícenství II Anglická vkusová škola (A. C. Shaftesbury, F. Hutcheson, E. Young, J. Addison, E. Burke, H. Home, D. Hume) – koncepční podstata, specifika, odlišnosti od francouzského přístupu. 13. Umění klasicismu a osvícenství III Umění, filozofie a estetika německého kulturního okruhu (G. E. Lessing, J. J. Winckelmann, I. Kant, A. G. Baumgarten), základní koncepční přístupy, vymezení vůči dění ve Francii a v Anglii. 14. Umění romantismu Vymezení a charakteristika období včetně preromantismu; umění jako fantazie a hra (J. W. Goethe, F. Schiller); imaginace romantismu jako reakce na racionalismus (historismus a sentimentalismus); nacionalismus; folklorismus; imaginace; rozklad relativní kontinuity ve vývoji umění, projevy v jednotlivých druzích umění. 15. Nástup moderny, impresionismus a secese Rozpad jednotného uměleckého slohu a vznik stylové plurality na počátku 20. století, obecné kulturní, společenské a historické kontexty dané doby, impresionismus a secese – charakteristika. 16. Výtvarné umění první poloviny 20. století Základní koncepční tendence, stěžejní projevy a představitelé – expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismus, nová věcnost, konstruktivismus aj. 17. Stylové tendence v evropské hudbě první poloviny 20. století Vývoj stylů a kompozičních technik s ohledem na teritoriální specifika, hlavní evropská hudební centra (Vídeň, Paříž), návaznost k tradici i její programové odmítání, hledání nových výrazových prostředků. 18. Umění performance a experimentu Happening, experiment, performance a instalace; charakteristika daných přístupů (skupina Fluxus); vztah ars a techné v umění druhé poloviny 20. století (konstruktivismus, konceptuální umění) 19. Postmoderna a její projevy v umění Vztah k moderně a avantgardě, základní rysy, problematika pozitivní definice, neostyly, fúze, charakter postmoderního díla. Projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé a stěžejní teoretické koncepce. 20. Diferenciace a specifika artificiální a nonartificiální hudby Terminologické a funkční vymezení, historický vývoj chápání NAH, problematika kýče a masové kultury; reprodukovatelnost uměleckého díla (T. W. Adorno).
Literature
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • HANZAL, J. Od baroka k romantismu. Praha 19987. info
 • HUBÍK, S.: Postmoderní kultura. Olomouc 1991. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2019/H60071l