H75013l Reading texts on the theory of multimedia

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H75013z Reading texts on the theory of multimedia )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prohloubení orientace multimediální tvorby a elektroakustické hudby od 2. poloviny 20. století po současnost. Primárně je určen posluchačům oborů Multimediální kompozice a kompozice. Jádrem výuky je studium textů, pojednávajících o historii, teorii a technikách elektroakustické a multimediální kompozice, čímž se předpokládá získání historického, teoretického a estetického základu pro orientaci v této oblasti tvorby. Seminář je zároveň terénem, na kterém se bude postupně vytvářet a zpřesňovat česká terminologie a pojmosloví dané oblasti. Výuka probíhá formou studia odborných textů, tzn. tvorbou rešerší, a následné odborné diskuse k předkládané problematice. Výstupem je seminární práce a zkouška. Posluchač je schopen samostatně vyhledávat odbornou literaturu na dané téma domácí i cizojazyčnou. Dokáže text analyzovat a v krátkých rešerších vystihnout jeho podstatu. Umí vytvořit delší práci, týkající se zvoleného problému, v níž reflektuje současný stav úrovně jeho poznání. Je schopen o tématu poučeně diskutovat.

Syllabus (in Czech)
  • * Osnova
    Konkrétní studijní okruhy určí na začátku školního roku pedagog po diskusi se studenty na základě uvedené literatury.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška a cvičení
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H75013l