H60259l Pedagogika

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H60259z Pedagogika
úspěšné ukončení prvých dvou ročníků bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
seznámit studující s pojetím a významem pedagogiky, její strukturou, se základy výchovně vzdělávacího procesu a základními prvky činnosti učitele. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Osnova
  • Pojetí a význam pedagogiky, výchovně vzdělávací proces a činnost učitele

    Pojetí výchovy a její základní rysy, předmět a metody pedagogiky, struktura a význam pedagogiky. Vývoj českého školství a pedagogiky. Hlavní směry pedagogiky 20. století. Alternativní školství ve světě a u nás. Výchovné cíle, výchova a příprava jedince pro sociální role. Výchova jako rozvoj základních kvalit osobnosti. Výchovně vzdělávací proces jako systém. některé metodologické otázky. Didaktické zákonitosti, zásady pravidla. Cíl výuky. Obsah výuky. Typy výuky. Fáze výuky. Metody výuky. Organizační formy výuky. Didaktické prostředky. Výsledky výuky. Antropogenní činitelé výuky. Prostředí výuky. vyučování a učení. Pedagogická interakce a komunikace.
    Teorie výchovy jako pedagogická disciplína a předmět jejího zkoumání. Pojetí a průběh výchovného procesu z hlediska osobnosti. Hodnotová orientace v současnosti a výchova. Metody mravní výchovy žáků. Osobnost učitele z hlediska teorie a metodiky výchovy. Pedagogická diagnostika výchovných jevů. Agrese a šikana jako výchovné problémy. Souvislosti vzdělávání a výchovy mravní, estetické, tělesné a ekologické. Výchova v rodině. Vztahy mezi školou a rodinou žáka. Dětská práva - Úmluva o právech dítěte.
Literatura
  • JUVA, V. sen a jun. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1997. info
  • MAŃÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 1994. info
  • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. info
  • KOLEKTIV. Texty ke studiu otázek výchovy. PdF MU, Brno : PdF MU, 1993, 1994. info
  • SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno : Paido , 1996. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.