HPH002Bl Základy vědecké a pedagogické práce II

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/45/30. 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Úspěšně ukončený kurz "Základy vědecké a pedagogické práce I".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
2. SEMESTR: Metody výuky se zaměřením na VŠ vzdělávání a vzdělávání dospělých

Předmět je součástí profilujícího základu studijního programu. V rámci výuky v jednotlivých semestrech se student seznámí se základními teoriemi a metodami, které potřebuje k zajištění standardů na úrovni vědecké a pedagogické práce. Základy vědecké a pedagogické práce II se specializují na základní didaktické metody vhodné pro vysokoškolského pedagoga pohybujícího se v prostředí umělecké vysoké školy.

Cílem kurzu je seznámit posluchače se:
- základními výukovými metodami (asociační, brainstormingové, činnostní učení, frontální výuka, komunikační metody, metody práce s textem)
- specifiky e-learningu
- specifiky skupinové práce
- metodami hodnocení
- problémy ve výuce a jejich řešení
- didaktickými prostředky.
Výstupy z učení
Posluchač umí:
- popsat a použít základní didaktické metody vhodné pro vysokoškolského pedagoga pohybujícího se v prostředí umělecké vysoké školy.
- aplikovat dosažené poznatky na modelu své vlastní pedagogické činnosti (detailní zpracování sylabu, vymezení všech vhodných didaktických metod apod.)
Osnova
 • 1/ specifiky skupinové práce
 • 2/ didaktické prostředky
 • 3/ metody hodnocení
 • 4/ problémy ve výuce a jejich řešení
 • 5/ specifika e-learningu
Literatura
 • KOWALIKOVÁ, Petra a Lubica JURÍČKOVÁ. Vysokoškolský pedagog: člověk nebo počítač?, aneb, Výukové metody na vysokých školách: sborník z odborné konference konané dne 29.5.2008 v Olomouci. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2008. ISBN 978-80-87240-00-
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých: průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3235-0. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:daf08cf0-37df-11e4-8e0d-005056827e51
 • HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ, Lenka. Vzdělávání dospělých. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2016. Edice učebních textů. ISBN 978-80-87839-70-6.
 • LINHARTOVÁ, Dana, Nataša POMAZALOVÁ, Pavel MÁCHAL, Helena CHLÁDKOVÁ a Jana TURČÍNKOVÁ. Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v různorodých univerzitních podmínkách. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008-. ISBN 978-80-7375
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Václav CEJPEK, Tatiana GAVALCOVÁ, Eva PASÁČKOVÁ, Radko RAJMON a Lenka VALOVÁ. Využití výsledků učení na vysokých školách: příručka pro pedagogickou praxi a vedení VŠ. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016. ISB
 • VARČÁK, Miloš a Martina SCHNEIDEROVÁ. Vzdělávání dospělých. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-7385-130-9.
Výukové metody
bloková výuka, samostudium, konzultace
Metody hodnocení
Projekt (zpracovaný sylabus a plán výuky vlastního kurzu).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HPH002Bl