HJ0017l Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince)

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
1/2. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Marie Fišerová (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úroveň B1 Společného evropského vzdělávacího rámce pro jazyky.
Výuka slouží studujícím ze zahraničí mimo Slovensko.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Dále rozvíjet a upevňovat dosavadní gramatické i lexikální znalosti českého jazyka s cílem postupně dosáhnout úrovně B2 + SERR, seznámit studenty s prací na bázi odborných textů, podporovat samostatnou práci s českým jazykem - vyhledávání zajímavých textů, práce s internetem, dále zdokonalovat cit pro jazyk na úrovni stylistiky.

Výstupy z učení
Výuka vede k zlepšení dovedností v mluveném i písemném projevu v českém jazyce.
Osnova
  • Výuka na úrovni B2 Společného evropského vzdělávacího rámce pro jazyky sloužící dalšímu rozšiřování znalostí českého jazyka převážně na základě práce s odbornými texty.

    Procvičování gramatických jevů důležitých pro vytváření textů, správnou stylistiku a vybrané aspekty české ortografie. Dále zaměření na reálie České republiky včetně ukázek z kulturní oblasti (literatura, hudba, výtvarné umění). Rozšiřování slovní zásoby z oblasti hudební terminologie. Aplikace nabytých dovedností - samostatné vypracování textů, referátů.
Literatura
  • Rešková, I. - Pintarová, M.: Communicative Czech: Intermmediate Czech. 3. dotisk 2. vydání. Tvarožná u Brna: PhDr. I. Rešková, 2006. ISBN 80-902180-9-1 + cvičebnice
  • Kestřánková, M. B. - Kopicová, K. - Šnaidaufová, G.: Čeština pro cizince - úroveň B1. 1. vydání. Praha: Albatros media, 2016. ISBN 978-80-266-1048-9 + cvičebnice
  • Bischofová, Hasil, Hrdlička, Kramářová: Čeština pro středně a více pokročilé.Univerzita Karlova v Praze, 2008. info
  • Vše doplněno množstvím různých materiálů i z jiných didaktických zdrojů.
Výukové metody
Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např.frontální metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda ( při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia ( při poslechu s porozuměním). Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Metody hodnocení
ZS/ zápočet
LS/ zkouška

Zápočet je udělen na základě docházky min. 70%, aktivní práce v hodinách, podmínkou je vypracování samostatné práce (písemná seminární práce, popř. referát), úspěšné zvládnutí semestrálního lexikálně-gramatického testu.
Zkouška - podmínkou je rovněž dostatečná docházka do hodin min. 70%, hodnocení na základě úspěšně zvládnutého lexikálně-gramatického testu z probrané látky, písemný test může být doplněn i ústní zkouškou, eventuálně samostatnou písemnou prací.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/HJ0017l