HJ0017l Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince)

Hudební fakulta
léto 2015
Rozsah
1/2. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Marie Fišerová (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( HJ0017z Vybrané aspekty jazykového projevu (pro cizince) )
Úroveň B2 Společného evropského vzdělávacího rámce pro jazyky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Dále rozvíjet a upevňovat dosavadní gramatické i lexikální znalosti českého jazyka na úrovni B2 +, seznámit studenty s prací na bázi odborných textů, podporovat samostatnou práci s českým jazykem - vyhledávání zajímavých textů, práce s internetem, dále zdokonalovat cit pro jazyk na úrovni stylistiky.

Osnova
  • Výuka na úrovni B2 Společného evropského vzdělávacího rámce pro jazyky sloužící dalšímu rozšiřování znalostí českého jazyka převážně na základě práce s odbornými texty.

    Jako opěrný materiál např. učebnice Bischofová a kol.:Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2008. Procvičování gramatických jevů důležitých pro vytváření textů, správnou stylistiku a vybrané aspekty české ortografie. Dále zaměření na reálie České republiky včetně ukázek z kulturní oblasti (literatura, hudba, výtvarné umění). Aplikace nabytých dovedností - samostatné vypracování textů, referátů.
Literatura
  • Bischofová, Hasil, Hrdlička, Kramářová: Čeština pro středně a více pokročilé.Univerzita Karlova v Praze, 2008. info
  • Další speciální texty podle výběru vyučující. info
Výukové metody
Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např.frontální metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), skupinová metoda ( při společném řešení dílčích úkolů v hodině), multimediální metoda. Využití všech metodických složek: psané formy, mluvené formy a audia ( při poslechu s porozuměním). Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu, vyhledávání informací - práce s internetem.
Metody hodnocení
ZS/ zápočet
LS/ zkouška

Zápočet je udělen na základě aktivní práce v hodinách, podmínkou je vypracování samostatné práce (písemná seminární práce, popř. referát).
Zkouška - hodnocení na základě úspěšně zvládnutého testu z probrané látky, písemný test může být doplněn i ústní zkouškou, eventuálně samostatnou písemnou prací.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.