H61545z Public relations

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Fojtová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 16:50–20:05 006
Předpoklady
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy public relations (PR) v teoretické i praktické rovině. Vztahy s veřejností se jakožto svébytná komunikační disciplína rozvíjejí v různých oblastech společenského života - v byznysu, správě, politice, neziskovém sektoru. Pomáhají propagovat ideje a zboží, ale také přispívají k nacházení společenského konsenzu. Kurz předá studentům základní informace pro uplatnění metod PR v oblasti hudební produkce a šířeji v oblasti managementu a propagace kultury. Zároveň jim pomůže jakožto občanům vidět vliv PR na společenské procesy a politický život. Kurz bude veden ve spolupráci s praxí, do výuky budou docházet hosté - profesionálové v oboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Plně využívat metody PR při propagaci kulturních akcí a v managementu kulturních organizací.
Na pokročilé úrovni psát a distribuovat tiskové zprávy, propagační články, projevy, propagační rozhovory a další materiály
Plánovat komunikační kampaně, volit vhodnou strategii i komunikační nástroje, včetně sociálních sítí.
Pracovat v souladu s oborovou etikou
Využívat znalost žurnalistických postupů a zpravodajských hodnot.
Znát historii i současnost PR, významné představitele oboru i oborové organizace.
Osnova
 • ZIMNÍ SEMESTR – zaměřen zejména na teorii
 • Public relations (PR) jako součást komunikačních studií a marketingového mixu. Možnosti uplatnění PR v kulturní sféře a hudebním průmyslu. Výhody a nevýhody ve srovnání s reklamou a dalšími prostředky marketingové komunikace.
 • Definice oboru, jeho historie a rozvoj. Cíle a metody PR. Zájmové skupiny. Publicita, image, reputace, goodwill.
 • Étos PR, potenciální společenská prospěšnost.
 • PR a moc. PR-izace politiky. Management zviditelňování. Negativní pohledy na roli PR. Vliv PR na zpravodajství. Parazitování, anebo symbióza?
 • Oborová etika. Hranice a meze PR. Propaganda, manipulace, doublespeak, spin doctoring, astroturfing. Etické kodexy.
 • Media relations. Tisková zpráva. Tisková konference. Online press room. Jazyk a styl. Praxe tiskového mluvčího. Práce s tématem a zpravodajskými hodnotami.
 • Krizová komunikace - královská disciplína PR. Pravidla, metody, strategie, taktické varianty.
 • Krizový scénář, krizový tým. Případové studie z české a zahraniční praxe.
 • Nemediální složky PR. Interní komunikace. Business-to-business. Public affairs. Community relations. Společenská zodpovědnost. Issues management. Publikace a copywriting. Eventy, veletrhy a výstavnictví.
Literatura
  povinná literatura
 • HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5022-4. info
 • TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média. Brno. Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3457-3. info
  doporučená literatura
 • FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha : GRADA, 2009. info
 • TOMANDL, Jan. Public relations a zpravodajství. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-28-6. info
 • SVOBODA, V. Public relations - moderně a účinně. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7. info
Výukové metody
Předmět se vyučuje každý týden. Součástí výuky je rozbor případových studií a příkladů z praxe. Vyučující bude zvát do výuky hosty z praxe - PR profesionály. V navazujícím letním semestru studenti samostatně vytvářejí komplexní návrh komunikační kampaně a prezentují jej.
Metody hodnocení
Vědomostní test znalosti základních oborových pojmů. Rozbor konkrétní komunikační kampaně z oblasti hudby.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H61545z