H60259z Teaching Methodology

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Markéta Musilová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ondřej Musil, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 12:40–14:15 205, except Mon 19. 12., except Tue 20. 12., except Wed 21. 12., except Thu 22. 12., except Fri 23. 12.
Prerequisites (in Czech)
úspěšné ukončení prvých dvou ročníků bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 50 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Základní orientace v pedagogických kategoriích s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí. Předmět současně umožňuje zařazovat teoretické poznatky do souvislostí společenské praxe.

Learning outcomes (in Czech)
- identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy - popsat základní prvky edukačního procesu - určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti - orientovat se v zákl. pedagogických dokumentech - určit si cíl vzdělávání - popsat základní metody a formy výuky a umět je uplatnit - uplatnit individuální přístup při vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí
Syllabus (in Czech)
 • Pedagogika jako vědní obor (vznik, předmět, úkoly pedagogiky, disciplíny, základní terminologie).
 • Hudební pedagogika (definice, disciplíny, prameny a oblasti uplatnění).
 • Nástin vývoje českého školství a současný vzdělávací systém v ČR. Legislativní vymezení.
 • Kurikulární dokumenty.
 • Pozice ZUŠ v českém vzdělávacím systému.
 • Základy pedagogického výzkumu.
 • Vývoj pedagogického myšlení. J. A. Komenský. Vývoj hudebně pedagogického myšlení.
 • Hudebnost, hudební schopnosti a dovednosti, hudební tvořivost. Mimořádně nadaní žáci.
 • Výchova, vyučování a učení.
 • Didaktické principy.
 • Motivace ve výuce.
 • Metody: Slovní metody, názorné metody, metody praktických činností, problémová metoda, projektová výuka, kooperativní učení, RWCT, situační a inscenační metody, didaktické hry (popis a praktické užití).
Literature
 • JUVA, V. sen a jun. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1997. info
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. info
 • MAŃÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, 1994. info
 • HOLAS, M. Hudební pedagogika. Praha: Nakladatelství AMU, 2004.
 • ŠMAHELOVÁ, B. Nástin vývoje pedagogického myšlení. Brno: MSD, 2008.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, cvičení, diskuze
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zápočet a státní závěrečná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H60259z