H60071l Dějiny umění II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 12:40–14:15 205
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Dějiny umění I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je pochopení východisek a souvislostí vývoje evropského umění 20. století v kontextu vývoje evropské kultury, filozofie a obecných společenských dějin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat základní slohové a stylové tendence v evropském umění 20. století,
• charakterizovat základní vyjadřovací jednotlivých druhů umění v daném stylu,
• zasadit tyto informace do širších kontextů kulturního a společenského vývoje v Evropě.
Osnova
 • 15. Umění romantismu Vymezení a charakteristika období včetně preromantismu, specifika ovlivňující podobu umění na poli celospolečenského vývoje; fenomén národních škol a folklorismu; projevy romantismu jakožto uměleckého slohu v jednotlivých druzích umění.
 • 16. Nástup moderny, impresionismus a secese Rozpad jednotného uměleckého slohu a vznik stylové plurality na počátku 20. století, obecné kulturní, společenské a historické kontexty dané doby, impresionismus a secese – charakteristika.
 • 17. Stylové tendence v malířství první poloviny 20. století Základní koncepční směřování, stěžejní projevy a představitelé – fauvismus, expresionismus, kubismus, abstrakce, surrealismus, futurismus.
 • 18. Architektura, sochařství a hudba v umění první poloviny 20. století Charakteristika nových stylových tendencí a jejich vzájemná komparace; Gaudí, Bauhaus, Le Corbusier, art deco, Epstein, Giacometti; Vývoj stylů a kompozičních technik s ohledem na hlavní evropská hudební centra (Vídeň, Paříž) a nejvýznamnější skladatelské osobnosti.
 • 19. Postmoderna a její projevy v umění Vztah k moderně a avantgardě, základní rysy, problematika pozitivní definice postmoderny, charakter postmoderního díla. Projevy v jednotlivých druzích umění, hlavní představitelé a stěžejní teoretické koncepce, konceptuální umění a jeho specifické projevy (happening, performance apod.).
 • 20. Diferenciace a specifika artificiální a nonartificiální hudby Terminologické a funkční vymezení AH a NAH, historický vývoj chápání NAH, problematika kýče a masové kultury; reprodukovatelnost uměleckého díla (T. W. Adorno).
Literatura
  povinná literatura
 • Fukač J. - Vysloužil J.: Slovník české hudební kultury, Praha 1997. info
  doporučená literatura
 • HAUSER: Filozofie dějin umění. Praha 1975. info
  neurčeno
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
 • PIJOAN,José. Dějiny umění 1. - 8. Praha 1977. 1984. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • HANZAL, J. Od baroka k romantismu. Praha 19987. info
 • HUBÍK, S.: Postmoderní kultura. Olomouc 1991. info
 • LIESSMANN, Konrad P. Filozofie moderního umění. Olomouc 2000. info
Výukové metody
Přednáška. Seminář.
Přednáška, seminární diskuse, rozbor A/V materiálů.
Metody hodnocení
ZS: Zápočet. Vyhodnocení písemného testu.
LS Zápočet. Vyhodnocení písemného testu.
Další požadavky pro získání atestu:
Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Podmínky pro připuštění k zápočtovému testu:
-Veškeré hodiny neabsolvované kontaktní formou je potřeba nahradit samostudiem spočívajícím ve studiu zadané literatury (příp. poslechu doporučených ukázek).
-Povinné položky pro samostudium odborné literatury jsou v návaznosti na konkrétní výukové hodiny (resp. v nich probrané tematické okruhy) uvedeny v Metodické opoře, která je zavěšena v IS JAMU.
-Pro udělení atestu na konci ZS/LS je potřeba před absolvováním zápočtového testu/ústní zkoušky předložit seznam prostudované literatury uvedené v Metodické opoře, která se vztahuje k příslušným hodinám neabsolvovaným kontaktní formou (elektronicky na adresu lyko@jamu.cz, a to nejpozději jeden týden před absolvování zápočtu/zkoušky).
Seznam musí zahrnovat:
a) jméno a příjmení studenta,
b) obor, název předmětu (Dějiny umění I/Dějiny umění II),
c) přehled hodin neabsolvovaných kontaktní formou (uvedením konkrétního data příslušené hodiny),
d) seznam prostudované literatury, která bude uvedena v plné citaci dle normy ČSN ISO 690.
-Ověření znalostí uvedených v zadané literatuře bude součástí zápočtových testů (Dějiny umění I ZS, Dějiny umění II ZS, LS), resp. součástí rozpravy v rámci ústní zkoušky (Dějiny umění I, LS).
-Přehled probrané látky v konkrétních hodinách bude průběžně evidován v prezenční listině a před začátkem zkouškového období daného semestru též zaslán všem studentům hromadným e-mailem.

Individuální studijní plán:
-O ISP formou oficiální žádosti (na příslušeném formuláři) je potřeba žádat v těch případech, kdy student již na počátku semestru ví, že nebude moci splnit kontaktní docházku alespoň v částečné míře, tj. zejména z důvodu studijní stáže, fixního pracovního úvazku v době konání výuky, dlouhodobých zdravotních důvodů apod.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60071l