DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/40/0. Dílna, projekt 1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Francán (cvičící)
Mgr. Aleš Záboj (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Audiovizuální dokumentace, televizní záznamy divadelních představení z mezinárodního divadelního festivalu v Plzni Divadlo xy.
Cílem předmětu jsou vícekamerové televizní záznamy divadelních představení a dramatických aktivit na mezinárodním divadelním festivalu. Tvůrčí umělecká spolupráce v mezinárodním televizním štábu.
Osnova
 • Sylabus: Dramaturgická příprava AV záznamů jednotlivých představení.
 • Dramaturgická příprava zvoleného publicistického formátu.
 • Produkce, umělecká a technologická příprava AV dokumentace festivalu.
 • Tvorba jednotlivých formátů AV záznamů a dokumentů divadelních představení a dramatických aktivit.
 • Technologické zabezpečení zdrojových materiálů, archivace a příprava pro další zpracování.
 • Odborné znalosti:
 • Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti.
 • Dovednosti:
 • Při řešení praktických problémů předmětu zájmu využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální umělecky i eticky odpovědná řešení.
 • Způsobilosti:
 • V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání.
Literatura
 • Programová dokumentace (scénáře) vybraných představení.

  Manuály k technologickým řetězcům.

Výukové metody
Cvičení,
diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, projektová výuka, samostatná práce studentů,
komplexní syntéza znalostí i dovedností.
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů odrážející probranou látku.
Úroveň profesního výkonu.
Zápočet na základě aktivní účasti a prezentace profesního výkonu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.