DVDZ113 Pedagogika I

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Veronika Broulíková (přednášející)
Mgr. Veronika Šimková (přednášející)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 12:00–12:45 201, Út 12:45–13:30 201
Předpoklady
EVER ( DVDL113 Úvod do pedagogiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz pedagogiky uvádí studenty do základní terminologie a vztahů pedagogiky jako vědy o edukaci. Zaměřuje se především na předmět pedagogiky, její strukturu, vymezení základních pedagogických kategorií jako jsou: cíle, obsahy, formy, činitele výchovy a jejich vzájemné vztahy. Poslední část kurzu je věnována charakteristice vybraných alternativních pedagogických směrů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní pedagogické kategorie a disciplíny
- definovat pedagogiku, její hlavní představitele
- popsat strukturu pedagogiky
- orientovat se v základních pedagogických teoriích
- popsat strukturu českého vzdělávacího systému a základních dokumentech školní legislativy
Osnova
 • 1. Pedagogika jako věda, předmět pedagogiky, základní pojmy, pedagogické disciplíny. 2. Základní pedagogické kategorie: cíl, obsah, forma, metoda, činitelé výchovy. 3. Činitelé výchovy, pedagog, rodinná výchova, socializace. Učitelství jako profese: osobnost učitele, vlastnosti učitele, pracovní činnosti. 4. Žák jako subjekt vzdělávání: typy inteligence, styly učení, tvořivost jako osobnostní charakteristika. 5. Specifické problémy a potřeby žáků: žák se specifickými poruchami učení, problémový žák, nadaný žák. 6. Komunikace ve škole: základní charakteristiky komunikace ve třídě, výukový dialog. Sociální klima třídy a školy: charakteristika klimatu, metody diagnostiky, práce s klimatem. 7. Škola jako instituce: česká vzdělávací soustava, školní legislativa, spolupráce rodiny a školy (škola jako komunita). 8. Školní kurikulum: rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program a práce s nimi. Vzdělávací politika jako rámec dění ve škole: základní dokumenty a trendy, způsoby prosazování vzdělávací politiky. 9. Alternativy a inovace ve školním vzdělávání: alternativní školy, domácí vzdělávání, inovace v práci učitele a školy
Literatura
 • Badegruber, B. Otevřené učení ve 28 krocích. Praha : Portál, 1994. info
 • Cipro, M. Galerie světových pedagogů. Praha 2002. info
 • Hájek, B. - Hofbauer, B. - Hrdličková, V. - Pavlíková, A. - Pávková, J.: Pedagogika volného času. Portál, Praha 1999. info
 • Jůva, V. - Jůva - jr., V. Úvod do pedagogiky. Paido, Brno 1997. info
 • Jůva, V. - Jůva - jr., V. Úvod do pedagogiky. 2., rozšířené. vyd. Paido, Brno 1995. info
 • Jůva, V. Kapitoly z dějin pedagogiky. Paido, Brno 1996. info
 • Kasíková, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Portál, Praha 1997. info
 • Petty, G. Moderní vyučování. 1. vyd. Portál, Praha 1996. info
 • Průcha, A.: Moderní pedagogika, Portál 1998. info
 • Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš, J. Pedagogický slovník. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Portál, Praha 1998. info
 • Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Portál, Praha 2001. info
 • Průcha, J. Alternativní školy. 2., upr. vyd. Portál, Praha 1996. info
Výukové metody
Pravidelná výuka Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2 Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DVDZ113