DJTZ206 Bezpečnost práce a požární ochrana - kurz

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
12/12/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Vladimír Hrunek (přednášející)
doc. Ing. David Strnad (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné ukončení 1. ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem dvoudenního kurzu je seznámit a naučit studenty principům a metodám první pomoci. Formou praktických cvičení simulovat různé varianty úrazů a jejich řešení. Dále budou studenti seznámeni s principy požární ochrany v divadelním prostředí, zajištění požární ochrany a bezpečnosti při outdorových akcích. Studenti získají přehled o legislativě v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně zaměřené na divadla a výrobní provozy.
Deskriptory: Student má znalosti v uvedených oblastech na úrovni vedoucího pracovníka v oborech stavba, světlo, zvuk a výroba v divadle.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- poskytnout první pomoc
- dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany při zajištění divadelního provozu
- zajistit scénografii a kostými proti požáru
- technicky řešit bezpečnost scénografie a navrhovat možná řešení
- orientovat se v dané legislativě
Osnova
 • - legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všeobecné předpisy
 • - legislativa požární ochrany a všeobecné předpisy
 • - první pomoc
 • - cvičení první pomoci (simulace možných nehod a zranění)
 • - postup při evakuaci divadla
 • - bezpečnost práce a zdraví - základní principy
 • - hořlavé materiály a jejich nástřiky
 • - hasicí přístroje
 • - kouření v divadle a jeho dopady
 • - technické zajištění scénografie
 • - bezpečnost diváků
 • - práce ve výškách
 • - práce s el. zařízeními
 • - pravidelné revize
Literatura
  povinná literatura
 • Vyhláška o PO a Bezpečnost při práci. info
 • ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (prakticky a přehledně podle normy OHSAS). 2. vyd. Anag, 2012. 311 s. ISBN 978-80-7263-737-9. info
Výukové metody
Dvou denní kurz rozdělen
1. den Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2. den Požární ochrana a první pomoc
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast na dvoudenním kurzu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021.