DDMZ203 Projektový management v kultuře

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 10:15–11:00 305, St 11:00–11:45 305
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu Projektový management - modulární výuka (zimní a letní semestr).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou plánování, realizace a hodnocení projektů v oblasti kultury a umění a jejich specifiky. Aplikovat znalosti a dovednosti nabyté v předmětu Projektový management - modulární výuka na oblast uměleckých projektů veřejně prospěšného i komerčního charakteru. Prohloubit základní poznatky z teorie projektového managementu, podpořit jejich využití při praktické produkční práci v rámci školních projektů a získat dostatečný znalostní a dovedností základ pro úspěšnou realizaci absolventských projektů.
Výstupy z učení
ZNALOSTI
Student dokáže:
- popsat a vysvětlit důvody vzniku různých typů kulturních projektů,
- popsat event modely různých typů kulturních eventů z hlediska jejich životního cyklu,
- vysvětlit rozdíly mezi různými typy kulturních projektů a jejich vliv na způsob plánování, realizace a hodnocení projektů.

DOVEDNOSTI
Student umí:
- rozpracovat zadaný nápad na projekt z oblasti kultury a umění,
- navrhnout odpovídající kreativní řešení vycházející z analýzy charakteru a kontextu projektu a následně vypracovat kvalitní projektový záměr a z něj vycházející komplexní plán realizace projektu,
- aplikovat při řešení ročníkového projektu relevantní analýzy a techniky projektového řízení, metody týmové spolupráce a kreativní postupy,
- na základě analýzy podmínek různých typů projektů definovat legislativní a organizační limity a podmínky, které je třeba při jejich realizaci respektovat a naplnit,
- zpracovat srozumitelný a jasný projektový záměr určený zainteresovaným stranám projektu,
- zpracovat a přednést atraktivní prezentaci projektového záměru,
- prezentovat a diskutovat své návrhy k řešení ročníkového projektu se členy svého týmu i pedagogem předmětu.

ZPŮSOBILOSTI
Student je schopen:
- definovat problém/potřeby související s kulturními projekty a volit odpovídající postupy jejich řešení,
- společně s týmem definovat úkoly související s jejich ročníkovým projektem, naplánovat je v čase a rozdělit mezi jednotlivé členy týmu,
- pracovat systematicky se svým časem, definovat vlastní úkoly a aktivity,
- plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny i potřeby ostatních členů týmu,
- komunikovat s týmem, diskutovat navržená řešení a dojít k společnému konsensu,
- kriticky a samostatně nastudovat klíčové i doplňující materiály a prameny zadané pedagogem.
Osnova
 • ZIMNÍ SEMESTR
  - Vznik kulturních projektů (kontext, cíle, účel)
  - Typy kulturních projektů a jejich specifika
  - Projektový záměr pro zainteresované strany kulturního projektu
  - Produkční cyklus různých typů kulturních projektů
  - Praktické produkční záležitosti kulturních eventů
  - Kreativita v každém z nás
  - Řízení vlastního času a práce se stresem
  - Umění prezentace
  - Motivace a komunikace v projektových týmech
  - Osobnostní typy v projektových týmech

  LETNÍ SEMESTR
  Práce v týmu na ročníkovém projektu s konzultační podporou pedagogů ateliéru.
Literatura
  povinná literatura
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • Verhaar, Jan: Project Management, A Professional Approach to Events. ISBN-13: 9789085060291. info
 • JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, ŠVEC JAROSLAV a Branislav LACKO. Projektové řízení. Jak zvládnout projekty. 2013. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
  doporučená literatura
 • Cikánek, Martin: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. ISBN: 978-80-7008-231-7. info
 • Kaiser, Michael M.: Strategické plánování v kultuře. ISBN: 978-80-7008-236-2. info
 • How to start your own creative project. : Australian Council, 2014. URL info
 • KLEON, A. Kraď jako umělec. Brno: Melvil, 2013. ISBN 978-80-87270-36-3. info
 • ŽÁKOVÁ, Eva a A KOL. Kulturní a kreativní průmysly v ČR. : Institut umění - Divadelní ústav, 2011. 392 s. ISBN 978-80-7008-009-2. URL info
 • BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2910-4. info
 • ADAIR, John. Umění kreativního myšlení. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3004-9. info
Výukové metody
FORMY VÝUKY
ZIMNÍ SEMESTR
Seminář
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2

LETNÍ SEMESTR
Projektová výuka
Počet hodin kontaktní výuky za semestr: 8
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 3,5

VÝUKOVÉ METODY
Student poznatky z oblasti projektového managementu a řízení kulturních projektů reflektuje a prakticky ověřuje v samostatných úkolech a v týmové práci při zpracování ročníkového projektu na pedagogem zadané téma (od námětu na projekt přes projektový záměr po komplexní plán projektu). Výsledky těchto úkolů jsou průběžně prezentovány a reflektovány jak pedagogem, tak ostatními studenty.

Pedagog používá následující výukové metody:
- Práce s textem
- Diskusní metody
- Heuristické metody
- Práce s obrazem a video/audio záznamem
- Metody vytváření dovedností
- Individuální a individualizovaná výuka
- Skupinová a kooperativní výuka
- Samostatná práce studentů
- Brainstorming
- Kritické myšlení
Metody hodnocení
ZIMNÍ SEMESTR
Zimní semestr je zakončen zápočtem. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba být účasten/účastna alespoň 80 % výuky v semináři, samostatně/v týmu zpracovat v průběhu semestru zadané úkoly, v týmu navrhnout námět na ročníkový projekt na pedagogem určené téma, tento odprezentovat a následně rozpracovat do podoby projektového záměru.

LETNÍ SEMESTR
Letní semestr je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba v týmu zpracovat a následně odprezentovat komplexní plán ročníkového projektu. Dílčí části tohoto plánu je nutné odevzdat v předem stanovených termínech v průběhu semestru.

Procentuální váha hodnocení:
- zpracování I. dílčí části plánu ročníkového projektu: 10 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga (hodnotí se obsahová a formální úroveň práce, dodržení termínu a formy odevzdání práce),
- zpracování II. dílčí části plánu ročníkového projektu: 10 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga (hodnotí se obsahová a formální úroveň práce, dodržení termínu a formy odevzdání práce),
- zpracování III. dílčí části plánu ročníkového projektu: 10 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga (hodnotí se obsahová a formální úroveň práce, dodržení termínu a formy odevzdání práce),
- zpracování komplexního plánu ročníkového projektu a jeho prezentace: 70 % hodnocení, vč. slovní zpětné vazby pedagoga (hodnotí se obsahová a formální úroveň práce, dodržení termínu a formy odevzdání práce, zapracování připomínek pedagoga k předchozím dvěma dílčím částem práce).
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDMZ203