M6006z Základy hudební kompozice II

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( M6006l Základy hudební kompozice II )
(např. absolvování některého předcházejícího předmětu, předchozí znalosti, dovednosti a pod.):
Zájem o vhled do oblasti elektronické a počítačové hudby a její tvorby. Doporučuje se kombinovat s předměty Základy teorie kompozice I. a II.
Zájemci budou muset absolvovat vstupní pohovor; na základě jeho výsledků budou studenti do tohoto předmětu přijati.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
(očekávané cíle výuky a kompetence, které student získá, tedy co se v předmětu naučí, co bude umět vykonávat, vědět atd.): Tento předmět je zaměřen na elektroakustickou část soudobé hudební kompozice. Akcentovány jsou dvě roviny - teoretická a praktická. V teoretické rovině jsou probírány různé metody kompozice elektroakustické hudby za použití technologií od počátku 20. století po dnešek. Probírané metody jsou přímo konfrontovány s kompozicemi světově uznávaných skladatelů, které využívají principy probírané látky. Praktická část je pak zaměřena na seznámení studentů s vlastní tvorbou elektroakustické hudby. Zde budou dosažené vědomosti prakticky procvičovány tím, že budou studenti tvořit vlastní elektroakustické skladby. Pro účast v předmětu jsou podmínkou základní uživatelské znalosti práce s počítačem. Doporučuje se kombinovat s předměty Základy teorie kompozice I. a II. Cílem je v zimním semestru v teoretické části předmětu seznámit posluchače se základními proudy elektronické hudby od počátku století až do současnosti. Metodika výuky předpokládá seznámení s teorií probíraného období a poté s praktickými ukázkami vzniklých děl, či demonstrací zvukových kvalit tohoto období. V letním semestru je cílem v teoretické části předmětu seznámit posluchače s moderním trendem počítačové tvorby elektroakustické hudby a prakticky demonstrovat tvorbu elektroakustických hudebních děl. Během druhého kurzu je posluchač povinen vytvořit vlastní dílo, které je podmínkou k udělení zkoušky. V praktické části budou posluchači vytvářet vlastní individuálně jednoduché elektronické studie.

Osnova
 • Výuka bude probíhat každé liché pondělí v časech 11.50 - 13.25 hod. a 15.10 - 16.45 hod. (učebna č. 011).

  * Osnova přednášek:
  Zimní semestr (ZS):
  1. - 3. Základní proudy elektronické hudby počátkem 20. století - Theremin (Těrmen Vox), Thaddeus Cahill (Teleharmonium), Ondes Martenot (Martenotovy vlny).
  4. - 6. 40. a 50. léta - vynález magnetofonového pásu, konkrétní hudba, Max Matthews a jeho Music 1, RCA Mark II Sound Synthetiser. Aplikace v dílech Pierra Schaffera, Pierra Henryho, Carlheinze Stockhausena, Pierra Bouleze, Edgara Varese a Iannise Xenakise.
  7. - 10. 60. a 70. léta - Analogová syntéza, frekvenční modulace, syntezátor Buchla v díle Mortona Subbotnicka, Robert Moog a jeho syntezátory, přesahy do jiných žánrů.
  11. - 12. 70. a 80. léta - Úsvit digitálních syntezátorů. Přesun role syntezátorů na pole komerční hudby. Aditivní a granulární syntéza ve vážné hudbě.
  13. Zápočet.

  Letní semestr (LS):
  1. - 3. Praktické objasnění pojmů sekvencer, syntezátor, sampler a jejich následné využití.
  4. - 5. Objasnění VST modelu.
  6. - 7. Estetika elektroakustického díla.
  8. - 9. Stříhání zvuku, tvorba samplů a smyček v programech Sound Forge, Wave Lab a Gold Wave.
  10. - 11. Kombinace samplů a syntezátorů v programu Cubase SX.
  12. Produkce elektroakustické skladby.
  13. Zápočet.

  Vzhledem k individuální výuce ve cvičení, jehož povaha je ryze tvůrčí a časově nedefinovatelná, se osnova cvičení neuvádí.
Literatura
 • Middleton, Ch.: The complete guide to Digital Audio, Muska Lipman Publishing, 2003. info
 • Harrison, Ch., Wood, P.: Art in Therory 1900-2000, Blackwell Publishing, 2002. info
 • Li, Z.-L., Drew, M. S.: Fundamentals of Multimedia, Pearson/Prentice Hall, 2004. info
Výukové metody
Přednáška je hromadná, cvičení formou individuální výuky.
Metody hodnocení
V zimním semestru zápočet, v letním semestru klasifikovaný zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu a zkoušky je absolvování předmětu v obou semestrech!
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/M6006z