DSCZ314 Bakalářská práce

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/4. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (přednášející)
prof. Mgr. Ján Zavarský (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Zpracování tezí bakalářské práce podle pokynů vedoucího bakalářské práce a jejich skupinová obhajoba; vypracování rešerše literatury k tématu bakalářské práce studenta. Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: Seminář k bakalářské práci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářská práce je teoretickým vyústěním všech znalostí a dovedností získaných v průběhu bakalářského stupně studia, shrnutím a propojením dosavadních praktických zkušeností v umělecké tvorbě a teoretické reflexi. Cílem předmětu je odevzdání dílčí části bakalářské práce,tedy upřesněného tématu, osnovy práce a dokončené úvodní kapitoly v rozsahu cca 7-10 normostran
Výstupy z učení
- student ovládá schopnost vytvoření teoretické písemné práce na zvolené téma, propojující divadelní a uměleckou tvorbu; - umí aplikovat studium odborné literatury a reflexi vlastní umělecké tvorby; - orientuje se v oblasti metodologie a metodického zpracování bakalářské práce; - ovládá základní dovednosti práce s informacemi a psaní odborných textů; - je schopen systematického postupu při psaní textu a dodržování formálních náležitostí.
Osnova
  • 1. Výběr tématu a vedoucího bakalářské práce 2. Vymezení sledované odborné problematiky 3. Specifikace cíle a metodiky bakalářské práce 4. Stanovení struktury a vypracování tezí bakalářské práce 5. Příprava podkladů k psaní odborného textu, rešerše informačních zdrojů 6. Jazyk odborného textu, typy a žánry odborného textu (dotace 7. Práce s daty, fakty, argumenty a číselnými údaji v odborném textu 8. Autorský zákon, plagiátorství, bibliografické citace dokumentů (metodika, obecná pravidla, modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů) 9. Formální úprava bakalářské práce, úprava písemností zpracovaných textovými editory 10. Analýza vzorových odborných textů
Literatura
  • Šifner, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. info
  • Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. Edited by Helena Kubátová - Dušan Šimek. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. info
  • Nesvadba, Ladislav. Jak psát diplomovou práce: metodická příručka. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. 51 s. info
  • Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4 (ZS), 16 (LS)
Metody hodnocení
Zápočet na základě odevzdaných částí bakalářské práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021.