DDVZ104 Seminář dramaturgie a režie v DaV

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Ondřej Klíč (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 14:30–16:00 4
Předpoklady
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: Úvod do dramatické výchovy, Úvod do teorie divadla, Seminář k teorii divadla, Dějiny světového divadla, Společná praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu: Rozumí tomu, co je náplní práce dramaturga a režiséra při tvorbě s amatérským souborem. Pojmenovává využitelnost dovedností dramaturga a režiséra pro absolventa ateliéru Divadlo a Výchova. Dokáže najít, formulovat a udržet Nosnou myšlenku díla. Zná a vysvětlí základní pojmy z oblasti dramaturgie a režie. Analyzuje dramatické a jiné texty. Ovládá různé typy práce s textem a úpravy směřující k divadelnímu představení. Upravuje text pro různé příležitosti. Připraví text pro zkoušení popř. první čtenou zkoušku. Seznamuje se s prací dramaturga při zkoušení představení. Navrhuje dodatečné úpravy. Zvizualizuje nápady, texty, náměty, pocity.... Zkouší pracovat v týmu dramaturg, režisér. Osvojuje si způsob dramaturgického myšlení. Nahlíží podstatu dějů. Nachází souvislosti. Zná techniky, které podporují amatérského herce při vytváření i prezentaci představení.
Výstupy z učení
Znát a vysvětlit základní pojmy z dramaturgie a režie. popsat činosti, které dramaturg i režisér vykonává při specifické práci s amatérským hercem.
Osnova
  • - Práce s různými druhy textů. - Analýza textů různých žánrů. - Tvorba vlastních textů. - Převádění textů na jeviště a následná reflexe. - Vizualizace nápadů, námětů, textů, pocitů... - Hledání podpůrných technik pro amatérské herce.
Literatura
  • Josková, Z. K dramaturgii dětských divadelních souborů. In Horáková, E. - Provazník, J. Listování Kaplickou čítankou.Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974 - 1984. ÚKVČ, Praha 1985.
  • Machková, E. Dramatizace aneb Chvála dětské literatury. In Amatérská scéna XVI, 1979, č.12.
  • Scherhaufer, P. Čítanky z dějín divadelnej režie I,II,III,IV
  • Machková, E. Dramatika pro děti. Ústí nad Labem: KKVS, 1983.
  • Machková, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: DAMU, 2000.
  • Doporučený film: Al pacino Richard III : USA, 1996 – K tématu dramaturgický výzkum
  • Císař, Jan: Základy dramaturgie Situace. Praha Damu 1999
  • Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009.
  • Brook, P., Pohyblivý bod. Praha, Studio Ypsilon, 1996
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Ústní zkouška, písemná práce
* Letní semestr
Ústní zkouška, písemná práce
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022.