DDMZY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER nebo Scénický projekt v divadle

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/48/134. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:30–16:00 104
Předpoklady
Absolvované předměty Organizace mezinárodního festivalu I, Organizace mezinárodního festivalu II a Mezinárodní divadelní festival I a II, stejně tak jako ostatní produkční projekty sdružené pod Samostatné produkční projekty včetně produkčního semináře - modulární výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je umožnit studentovi realizovat prakticky komplexní produkční projekt tak, aby mohl prokázat znalosti pro organizační činnosti přípravné, realizační a postprodukční na úrovni řízení projektu, v tomto případě velkého mezinárodního festivalu.
Cílem je tedy praktická aplikace znalostí a dovedností nabytých v rámci předmětů bakalářského stupně studia (management a vedení lidí, projektové řízení, marketing, fundraising, ekonomika, psychologie, sociologie, právo ad.) při přípravě, realizaci a hodnocení uměleckého projektu projektu velkého rozsahu, v tomto případě Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER prostřednictvím řízené praxe.
Student si může Projekt I zvolit jako svůj absolventský výkon (přičemž má na výběr z Projektu I a Projektu II).
Výstupy z učení
Student po absolvování získá široké praktické dovednosti týkající se organizace festivalu, právní praktické povědomí související s divadelním event management.
Student umí pracovat v týmu na vedoucí pozici, přebírat odpovědnost za vlastní úkoly, přebírat odpovědnost za hlavní řídící tým a vnímá návaznosti jednotlivých činností v rámci širší organizační struktury.

Student je schopen:
- společně s organizačním týmem definovat úkoly související s uměleckým projektem, naplánovat je v čase a rozdělit mezi jednotlivé členy týmu,
- pracovat systematicky se svým časem, definovat vlastní úkoly a aktivity,
- plnit zadané úkoly s ohledem na stanovené termíny i potřeby ostatních členů týmu,
- komunikovat s týmem, diskutovat navržená řešení a dojít k společnému konsensu.
Student dokáže o své praktické činnosti uvažovat reflexívně a je připraven na zpracování dokumentace Absolventského výkonu.
Osnova
 • Praktická aplikace strategického a projektového řízení, finančního řízení, právní problematiky, personálního zabezpečení mezinárodního divadelního festivalu a mezinárodní kulturní události konkrétně s touto osnovou:
  - plánování projektu a strategické plánování mezinárodního divadelního festivalu,
  - finanční řízení projektu: rozpočetnictví, fundraising, vyúčtování a výsledovka jako podklad pro rozpočetnictví,
  - řízený marketing a public relations, networking,
  - právní zabezpečení mezinárodního divadelního festivalu,
  - personální zajištění mezinárodního divadelního festivalu - organizační struktura,
  - operativní řízení komunikačních a informačních toků, vedení týmu.
  Zapojení studenta do organizace mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER na nejvyšší řídící úrovni včetně průběžného vzájemného hodnocení a sebehodnocení v rámci semináře.
  Student přináší vlastní kreativní náměty pro svoji sekční práci, stejně tak jako pro celý koncept festivalu. Hodnotí vlastní práci a práci svých spolupracovníků a to jak z procesního, tak z osobního hlediska.

  Výsledkem je praktická realizace projektu, tj. realizovaný ročník festivalu, za který studentský tým odpovídá Festivalové radě DF JAMU.
Literatura
  povinná literatura
 • Prováděcí projekt příslušného ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který je jedním z výstupů předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu. info
 • Statut festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Statut ocenění festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER a vnitřní předpisy DF JAMU.
 • Charakteristika absolventského výkonu a náležitosti písemné projektové dokumentace (specializace Divadelní produkce)
 • Opora pro výkony realizované ve vnitřním prostředí DF JAMU(specializace Divadelní produkce)
 • PRŮCHOVÁ, Hana, Zuzana JEŽKOVÁ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2014. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. info
 • KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. Pracovní sešit k publikaci Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: ACSA, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. info
  doporučená literatura
 • FREY, Bruno S., The Rise and Fall of Festivals - Reflections on the Salzburg Festival (June 2000). Zurich IEER Working Paper No. 48. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=236016 or doi:10.2139/ssrn.236016. info
 • ILCZUK, Dorota; MAGDALENA, Kulikowska. Festival Jungle, Policy Desert? : Festival Policies of Public Authorities in Europe. Španělsko : CIRCLE, EFRP, 2007. 287 s. Dostupné z WWW: . info
 • KIRITZ, N.J.: Plánování projektů a jeho písemná forma, 1998. info
 • MATÁSEK, Lukáš. Risk Management Practices in Cultural Events: Theatre Festivals in the Czech Republic. Salford, 2009. 88 s. Diplomová práce. The University of Slatford, Business School. info
 • MENEAR, P: Stage management and Theatre Administration. info
 • VERHAAR, J.: Projectmanagement. AHK Amsterdam 1998. info
  neurčeno
 • Vnitřní předpisy DF JAMU a JAMU.
Výukové metody
Formy výuky: umělecký projekt
Metody výuky:
Diskuzní metody, heursitické metody, samostatná a týmová práce studentů, prezentace, řízená praxe.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě:
- praktické činnosti dané prováděcím projektem příslušného ročníku festivalu,
- na základě pravidelného personálního a procesního hodnocení členů organizačního týmu festivalu, které spolu s pedagogy předmětu provádí studentský koordinátor daného festivalového ročníku,
- na základě zpětné vazby Festivalové rady SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.encounter.cz
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DDMZY08