DDMZX01 Samostatný projekt – modulární výuka

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adéla Dědová (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 16:15–17:45 106
Předpoklady
Student je úspěšně zapsán do prvního ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První ročník bakalářského stupně:
Cílem je prověřit produkční schopnosti a dovednost studenta při organizaci práce tvůrčího týmu. Student se postupně zapojuje do chodu tvůrčích týmu na DF JAMU, učí se komunikovat s ostatními uměleckými profesemi a postupně začíná implementovat a ověřovat znalosti nabyté v teoretické části studia.
Druhý a třetí ročník bakalářského stupně:
Cílem je prověřit produkční schopnosti a dovednost studenta při organizaci práce tvůrčího týmu na náročnějším projektu. Student se stává součástí tvůrčího týmu a v rámci projektů vstupuje i do složitějších vazeb.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat znalosti získané v předmětech teoretického základu oboru (management, projektový management, fundraising, právo, rozpočetnictví, kulturní projekt, produkce AV díla, autorské právo, marketing atd.);
- ověřit schopnost samostatně vést a produkčně zajistit projekt.
Osnova
 • Popis činností studenta v rámci projektu:
 • - během prvního týdne semestru dojde k přidělení jednotlivých projektů studentům na základě jejich preferencí, harmonogram realizace projektu se liší dle typu zvoleného projektu;
 • - je organizátor tvůrčího týmu, produkčním projektu (pod supervizí pedagogů ADPJT) a plně uplatňuje své znalosti projektového řízení v rámci produkce, účastní se schůzek tvůrčího týmu od počátku tvůrčího procesu;
 • - zpracuje vstupní i výstupní projektovou dokumentaci (včetně záznamu v IS JAMU – Školní díla), pro řízení projektů slouží šablony dokumentů, z nichž je třeba vybrat ty, které jsou pro daný projekt maximálně relevantní;
 • - finančně řídí projekt, sleduje čerpání rozpočtu, zajišťuje proplácení účtů za nákupy, které byly schváleny na základě předloženého rozpočtu;
 • - zajišťuje všechny potřeby projektu, ale tak, aby projekt proběhl v zájmu DF JAMU, tzn. bez narušení jejích provozních a rozpočtových pravidel, a aby nedošlo k narušení výuky zúčastněných studentů;
 • - konzultuje projekt s pedagogem předmětu a řídí se instrukcemi a pokyny, které jsou uvedeny ve studijních materiálech předmětu.
 • Při realizaci projektu se řídí pravidly stanovenými v dokumentu Opora pro výkony realizované ve vnitřním prostředí DF JAMU.
Literatura
  povinná literatura
 • Opora pro výkony realizované ve vnitřním prostředí DF JAMU(specializace Divadelní produkce)
 • Vnitřní předpisy DF JAMU a JAMU, stejně tak jako organizační a provozní řády a vnitřní normy Divadelního studia Marta a Divadla na Orlí
  doporučená literatura
 • Veškerá literatura všech absolvovaných předmětů
Výukové metody
Předmět je realizován formou samostatné práce studentů.
Rozdělení projektů probíhá na začátku každého semestru a je konzultováno s pedagogem předmětu, který zároveň v průběhu roku v rámci individuálních konzultací řeší postup studenta při realizaci projektu.
Všichni studenti se jednou za 14 dní zúčastní koordinačního semináře s pedagogem předmětu.
Metody hodnocení
Studentům všech ročníků jsou realizované samostatné produkce započteny na základě:
- zhodnocení jeho práce v tvůrčím týmu a dodržení postupu práce na projektu;
- konzultace a projednání záměru tvůrčího projektu s pedagogem předmětu (včetně schválení projektové dokumentace a rozpočtu);
- odevzdání stručného zhodnocení vlastní práce na projektu (minimálně 1 normostrana) do příslušné Odevzdávárny a finalizace záznamu školního díla v aplikaci IS "Školní díla".
- hodnocení splnění povinností produkčního, jež jsou stanoveny dokumentem Opora pro výkony realizované ve vnitřním prostředí DF JAMU (specializace Divadelní produkce), hodnocení provádí pedagog předmětu,
Způsob hodnocení projektu:
Za každý první realizovaný samostatný produkční projekt student obdrží na základě zápočtu 1 kredit. V případě, že během semestru realizuje větší počet samostatných produkčních projektů, je mu za každý další započten 1 kredit.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DDMZX01