DDBZ504 Magisterská diplomová práce

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/20. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Ivo Krobot (přednášející)
prof. Mgr. Petr Oslzlý (přednášející)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Miroslav Plešák
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování prvního ročníku navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Magisterská diplomové práce je vyústěním teoretických znalostí a praktických zkušeností získaných v průběhu dosavadního studia. Touto písemnou prací studenti mimo jiné prokazují, že jsou schopni sledovat současné směry uměleckého vývoje divadla. Prokazují, že rozumí principům inscenační tvorby i problematice řízení kolektivní tvůrčí práce. S vědomím širších souvislostí se s přehledem orientují v odborné literatuře oboru - včetně mezinárodních pramenů.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
- kritického myšlení
- napsat strukturovanou odbornou práci, ve které prokáží široké znalosti v oblasti divadelní teorie
- odborně formulovat vlastní názory a postoje
- aplikovat znalosti postupů a metod práce při tvorbě odborného textu
- pracovat s odbornou literaturou a dalšími náležitými zdroji svého bádání
- provádět výzkumnou činnost
- v rámci písemné reflexe obhájit vlastní kreativní postupy a jejich řešení ve vztahu k vlastnímu tvůrčímu týmu i vnějšímu prostředí.
Osnova
  • Stanovení tématu a základních tezí.
  • Rešerše odborné literatury a případně archivních zdrojů.
  • Tvorba textu dle dohodnutého časového harmonogramu a příslušné metodologie.
  • Průběžné konzultace s vedoucím práce a aplikace připomínek.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Chládková, B. Formální úprava seminárních a diplomových prací, Brno 2002. info
  • VODÁKOVÁ, Jitka, ČERNOCHOVÁ, Miroslava, RAMBOUSEK, Vladimír. Metodické pokyny pro zpracování diplomových a závěrečných prací. 2. upr. vyd. Praha : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA, Katedra informačních technologií a technické výchovy, 2003. 23 s. Dostupný z WWW: . info
  • Literatura vztahující se ke specializaci. Literatura vztahující se k tématu diplomové bakalářské práce.
Výukové metody
Samostatná práce studenta. Konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet za průběžnou práci na textu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2017, zima 2020, zima 2021.