DDBZ307 Bakalářská diplomová práce

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Ivo Krobot (přednášející)
prof. Mgr. Petr Oslzlý (přednášející)
prof. PhDr. Miroslav Plešák (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování prvního a druhého ročníku studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vznik bakalářské diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání. Práce zahrnuje poznatky získané v rámci teoretického studia i praktické zkušenosti nabyté v průběhu bakalářského cyklu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
- napsat strukturovanou odbornou studii, která prokazuje široké znalosti v problematice divadelní tvorby
- písemně formulovat tvůrčí záměr
- obhájit si vlastní umělecké postupy
- zpracovat, zdokumentovat a vyhodnotit vlastní tvůrčí činnost
Osnova
  • Stanovení tématu a základních tezí.
  • Rešerše odborné literatury a případně archivních zdrojů.
  • Tvorba textu dle dohodnutého časového harmonogramu a příslušné metodologie.
  • Průběžné konzultace s vedoucím práce a aplikace připomínek.
Literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Chládková, B. Formální úprava seminárních a diplomových prací, Brno 2002. info
  • VODÁKOVÁ, Jitka, ČERNOCHOVÁ, Miroslava, RAMBOUSEK, Vladimír. Metodické pokyny pro zpracování diplomových a závěrečných prací. 2. upr. vyd. Praha : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA, Katedra informačních technologií a technické výchovy, 2003. 23 s. Dostupný z WWW: . info
  • Literatura vztahující se ke specializaci. Literatura vztahující se k tématu diplomové bakalářské práce.
Výukové metody
Samostatná práce studenta. Konzultace s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Zápočet za průběžnou práci na textu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2018, zima 2020.