DVDZ311 Výtvarné techniky s metodikou

Divadelní fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Roman Vančura, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Zoja Mikotová
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 18:00–19:30 201
Předpoklady
EVER ( DVDL311 Výtvarné techniky s metodikou )
Absolvování předmětu Výtvarné techniky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je především rozvoj kreativního výtvarného projevu a cílená příprava na pedagogický výstup v rámci výtvarných technik
Osnova
  • Teorie výtvarné výhovy v současném kontextu školského systému a v kontextu s výtvarným uměním s důrazem na animační technologie. Teoretická východiska doplněná vhodnými výtvarnými postupy a technikami. Výtvarné techniky v praktických ukázkách a cvičeních. Příprava na učitelský výstup. Osvojení prvků vizuálně obrazného vyjádření- linie, tvary objemy, světlo a barevné kvality, textury, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura) ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření. Studium uspořádání objektů do celkové plochy, objemu, prostoru a časového průběhu. Schopnost vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty. Rozvíjení reflexe a vztahů zrakového vnímání ve vztahu k ostatním smyslům- vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě-reflexe ostatních uměleckých druhů-dramatických i hudebních (rytmických). Rozvoj smyslových vizuálně obrazných vyjádření-umělecká výtvarná tvorba, výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě. Nauka o uplatňování subjektivity-prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ osobních zkušeností. Ověřování komunikačních účinků-osobní postoj v komunikaci, komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření, proměny komunikačního obsahu-záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření výtvarného umění zkoumání historických, sociálních a kulturních souvislostí.
Literatura
    doporučená literatura
  • Horáček, R. V dialogu s uměním. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet, analýza projektu a průběžné sledování výkonu studentů
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2020, zima 2022.