DRTZ303 Master’s project

Theatre Faculty
Winter 2018
Extent and Intensity
0/2/6. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTL303 Master’s project )
schopnost důsledné tvůrčí práce
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitního autorského díla, odpovídajícího nárokům kladeným na absolventský výkon.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen koncipovat originální dílo z oblasti rozhlasu, televize a audiovizuální tvorby. Dokáže nalézt adekvátní metodu ke kvalitní realizaci svého autorského záměru.
Syllabus (in Czech)
  • Student na základě dohodnutého časového harmonogramu a stanoveného konceptu postupně vytváří scénář (případně navíc realizuje scénář nebo jeho část. Ve všech fázích konzultuje svoje dílo s vedoucím projektu. V předem stanoveném termínu pak poskytne finální verzi projektu, se zapracovanými dramaturgickými připomínkami, ke schválení vedoucímu projektu. Po té je projekt, splňující formální a obsahové požadavky, nahrán do systému SIS a odevzdán v tištěné podobě na studijní odd. Projekt musí obsahovat povinné přílohy. Pokud je součástí projektu, kromě scénáře, také jeho realizovaná podoba (např. dokument), odevzdá student také nosič s audiovizuálním nebo zvukovým dílem. Následuje obhajoba projektu.
Literature
  • dle tématu projektu
Teaching methods (in Czech)
Forma: samostatná práce
Metoda: samostatná tvůrčí práce, pravidelné konzultace

Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 15 (ZS), 30 (LS)
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě dodržení časového harmonogramu a dohodnutých postupů při tvorbě projektu

* Letní semestr
Zápočet na základě odevzdání finální konzultované verze projektu ve stanovené kvalitě
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DRTZ303