DRTZ301 Bachelor's Graduate Work - seminar

Faculty of Theatre
Winter 2018
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 10:15–11:45 413
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTL301 Bachelor's Graduate Work - seminar )
orientace v práci s odbornou literaturou, analytické schopnosti, důslednost myšlení
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Důsledná příprava koncepce a struktury bakalářské práce, která umožní vznik kvalitního teoretického textu, odpovídajícího standardním požadavkům, kladeným na BP.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen koncipovat originální bakalářskou práci. Dokáže provést rešerše odborné literatury a adekvátně rozvrhnout harmonogram práce.
Syllabus (in Czech)
  • 1. volba tématu 2. příprava koncepce 3. příprava struktury 4.příprava časového harmonogramu práce Student, spolu s vedoucím práce, připraví koncepci, strukturu a časový harmonogram práce. Průběžné konzultace a diskuze nad vznikajícím textem jsou nezbytnou podmínkou vytvoření kvalitní finální verze.
Literature
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • odborná literatura dle tématu práce
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 1 (ZS), 2 (LS)
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 0 (ZS), 4 (LS)
Assessment methods (in Czech)
* Zimní semestr
Zápočet na základě konzultací a práce na textu dle dohodnutého plánu

* Letní semestr
Zápočet na základě konzultací a práce na textu dle dohodnutého plánu až k finální realizaci
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2018/DRTZ301