DVDZ203 Speciální pedagogika

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:15–17:45 201
Předpoklady
EVER ( DVDL203 Speciální pedagogika )
Studenti navazují na znalosti z oboru biologie člověka, propojují vědomosti z oboru psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice integrace a inkluze v současném vzdělávacím systému v ČR. Dále pak osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro úspěšnou organizaci prostředí a výuky v třídě integrující žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po absolvování tohoto předmětu studenti získají přehled o možnostech podpory osob se zdravotním postižením s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám podle typu jejich postižení (zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, specifické poruchy učení apod.).
Osnova
  • • Současné pojetí speciální pedagogiky, systém péče o osoby s postižením, možnosti integrace, legislativa. • Základní terminologie ve speciální pedagogice. • Etiologie, klasifikace jednotlivých poruch a vad, možnosti nápravy, aplikace ve výuce na ZŠ. • Přehled škol a školských zařízení pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. • Integrovaný pedagogicko-poradenský systém. • Somatopedie: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika a charakteristika pohybových vad. Mozková obrna - formy, kombinované postižení. Chronická onemocnění: epilepsie, alergická a astmatická onemocnění. Vzdělávání žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. • Psychopedie: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika a charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace. Downův syndrom. Vzdělávání žáků s mentálním postižením a zdravotním znevýhodněním. • Oftalmopedie: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika a charakteristika zrakových vad. Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. • Logopedie: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika a charakteristika narušené komunikační schopnosti. Vývoj řeči. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Možnosti užití alternativní a augmentativní komunikace. • Specifické poruchy učení: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Reedukace SPU, systém péče o žáky s SPU. • Etopedie: pojetí, vymezení základních pojmů. Poruchy pozornosti, ADD, ADHD. Klasifikace poruch chování a jejich charakteristika. Péče o jedince s poruchami chování. Preventivně výchovná péče. • Poruchy autistického spektra: definice, etiologie, klasifikace, diagnostika a charakteristika. Vzdělávání žáků s autismem – strukturované učení.
Literatura
    doporučená literatura
  • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál 2004. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
zkouška-písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2021.