DDVZX16 Literatura pro děti a mládež

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DDVLX16 Literatura pro děti a mládež )
Nejsou žádné vstupní požadavky pro zápis předmětu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem literatury pro děti a mládež, s vybranými literárními předlohami ze současnosti a jejich specifiky a riziky při divadelní tvorbě s dětmi a mládeží, související především s dramaturgií dětského divadla, převedením literární předlohy do divadelního tvaru. Z pohledu teorie a historie se studenti seznámí se stěžejními autory a jejich díly, se základní terminologií. Posluchači získají přehled o jednotlivých žánrech, které se naučí blíže charakterizovat, a současné produkci literatury pro děti a mládež.
Předmět je dále zaměřen na možnosti využití literatury pro děti a mládež při práci s dětským divadelním souborem či divadlem pro děti (hledání témat, námětů, žánru, inscenačního klíče atd.). Studenti na základě získaných znalostí analyzují vybraná literární díla s ohledem na inscenační tvorbu.

Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti:
- studenti se orientují v historickém vývoji a současné produkci literatury pro děti a mládež
- studenti prokazují široké znalosti z oblasti teorie a historie literatury pro děti a mládež
- studenti znají základní terminologii - studenti se orientují ve stežejních dílech literaury pro děti a mládež
- studenti znají základní principy tvorby dramaturgicko-režijní koncepce

Odborné dovednosti:
- studenti umí nalézt vhodnou předlohu pro divadelní tvorbu s dětmi a mládeží
- studenti umí vytvořit dramaturgicko-režijní koncepci
- studenti ovládají základní principy literárního rozboru

Obecné způsobilosti:
- studenti jsou schopni samostatně navrhnout dramaturgicko-režijní koncepci vybrané literární předlohy pro děti a mládež
- studenti jsou schopni aplikovat získané poznatky při výběru literární předlohy i jejím převedení do jevištní podoby
- studenti dokáží pojmenovat možnosti a rizika vybrané literární předlohy pro divadelní práci
- studenti jsou schopni analyzovat a reflektovat vybraná literární díla pro děti a mládež
- studenti se orientují v současné literární produkci pro děti a mládež
Osnova
 • 1) Úvod do teorie literatury pro děti (terminologie)
  2) Historický vývoj literatury pro děti
  3) Lidová pohádka
  4) Autorská pohádka
  5) Současná produkce pro děti
  6) Historický vývoj literatury pro mládež
  7) Příběhová próza s dětským hrdinou
  8) Próza s dívčí hrdinkou
  9) Dobrodružná próza
  10) Specifika literatury pro děti a mládež při práci s dětským divadelním souborem
  11) Tvorba dramaturgicko-režijní koncepce
Literatura
 • Franz, M. L. Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 1998. info
 • Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008. ISBN 978-80-86928-46-3. info
 • Chaloupka, O. - Nezkusil, V. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I, II, III. Praha: Albatros, 1973. info
 • Josková, Z. K dramaturgii a dramatice divadla hraného dětmi. In Literatura pro děti a mládež jako inspirace k dramatické hře. Referáty a diskusní příspěvky z pracovní konference SPKM, IBBY. Společnost přátel knihy pro mládež, Praha 1985. info
 • Machková, E. - Josková, Z. Co nedoporučujeme hrát v dětských divadelních souborech. In Divadelní výchova X, 1974, č.4. info
 • Machková, E. Hledání tématu, žánru, autora, tvaru. In Tvořivá dramatika VI, 1995, zvl.č. info
 • Machková, E. Radosti a svízele dětské dramaturgie. In Zlatý máj XXVI, 1981, č.2. info
 • Machková, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-013-9. info
 • Pernica Alexej. Mýtové kořeny dramatických postav: Mýtus, rituál a magie - jeden ze základů naší kultury dotýkaný skrze divadelní oblast. Brno, JAMU, 2003. info
 • Propp, V. J. Morfologie pohádky. Praha: H + H, 1999. info
 • Richter, L. Literatura, divadlo a my. Hradec Králové: ÚKVČ, 1985. info
 • RICHTER, L. Pohádka…, Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež 2004. ISBN 80-902975-2-8. info
 • RICHTER, L. Praktický divadelní slovník. 1. vyd. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2008. 207 s. ISBN 978-80-902975-8-6. info
 • Stejskal, V. Moderní česká literatura pro děti. Praha: SNDK, 1962. info
 • MANDYS, Pavel. 2 x 101 knih pro děti a mládež. Nejlepší a nejvlivnější knihy. Praha: Albatros, 2013, 430 s. info
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 327 s. ISBN 978-80-210-5692-3. info
 • ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006, 171 s. info
 • RICHTER, Luděk. Praktická dramaturgie v kostce. Praha: Dobré divadlo dětem, 2003, 60 s. info
 • CHALOUPKA, O. Próza pro děti a mládež (její otázky, působení a perspektivy). Praha: Albatros, 1989. info
Výukové metody
Formy výuky: přednáška, seminář
Metody výuky: práce s textem, práce s audiem a videem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Ústní zkouška, tvorba dramaturgicko-režijní koncepce na základě vybrané literární předlohy
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2017/DDVZX16