DDVZX09 Vlastní praxe

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/0/4. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
MgA. Jonáš Konývka (přednášející)
MgA. Kamila Konývková Kostřicová (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
prof. PhDr. Silva Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné absolvovat minimálně předměty prvního ročníku bakalářského stupně studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si během studia mohou zvolit vlastní praxi dle svého oborového zaměření. Vykonávají ji v různých typech školských a volnočasových zařízeních v Brně či v místě svého trvalého bydliště. Forma vlastní praxe může být soustavná, jednorázová, cyklus dílen apod.
Celkový rozsah nesmí být však nižší než 18 vyučovacích hodin. Jako doklad o vykonané praxi slouží "Potvrzení o praxi studenta", které vyplní příslušná instituce a písemná a obrazová dokumentace.

Výstupy z učení
Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti:
- zná základní terminologii oboru dramatická výchova, divadlo a výchova a amatérského divadla;
- má široké znalosti z didaktiky oboru (teorie, koncepty, metody a formy) dramatická výchova, divadlo a výchova a amatérského divadla;
- zná principy výstavby výukové jednotky v oboru dramatická výchova, divadlo a výchova a amatérského divadla;
- zná základní hodnotící nástroje, které využívá při reflexi výukové jednotky či sebereflexi.

Odborné dovednosti:
- na základě zadání či samostatně je schopen navrhnout, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu) dramatické výchovy, divadla a výchovy;
- v praxi dokáže využít poznatky z pedagogiky, psychologie, teorie divadla atd.;
- dokáže reflektovat práci svoji i druhých a tyto poznatky využít při vytváření následujících výukových jednotek;
- dokáže vnímat a pracovat s potřebami skupiny.

Obecné způsobilosti:
- dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie;
- samostatně i jako člen týmu dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku (hodinu) dramatické výchovy, divadla a výchovy, a to na základě zadaného tématu či potřeb skupiny;
- využívá metody, koncepty a formy divadla a výchovy a amatérského divadla při práci s různými věkovými skupinami;
- ústní i písemnou formou dokáže analyzovat a reflektovat jakoukoli formu dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla;
- uplatňuje základní terminologii oboru v ústní i písemné podobě;
- dokáže reflektovat práci sebe i druhých a využít tyto poznatky v další divadelně-pedagogické praxi.
Osnova
 • Možnosti vykonávání praxe se shodují s budoucím profesním určením absolventů studia:

  - základní a střední všeobecné školství:výuka předmětu dramatická výchova, výuka dějin divadla, kurzy a semináře pro zájemce z řad učitelů, tvorba školních představení atd;
  - základní umělecké školy: výuka literárně-dramatického oboru, vedení divadelního souboru;
  - mimoškolní zařízení: střediska volného času - vedení divadelních souborů a kroužků, občanská sdružení se zaměřením na divadlo, realizační týmy pro přípravu dílen, seminářů, přehlídek a festivalů dětského mládežnického divadla;
  - kulturní zařízení: vedení divadelních souborů a kroužků při těchto zařízeních;
  - profesionální divadla: tvorba projektů propojujících divadelní inscenace nabízené školám s tvůrčími dílnami pro školy, podíl na dramaturgii inscenací pro děti a mládež;
  - další instituce zaměstnávající absolventy oboru divadlo a výchova.
Literatura
 • studenti využijí veškerou doposud studovanou literaturu vztahující se k problematice instituce, kde svou praxi vykonávají. info
 • Delongová, J.; Macková, S.; Svozilová, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • Lukavská, E. Pozor děti. Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. 197 s. ISBN 80-86473-52-X. info
 • Macková, S. Dramatická výchova ve škole. Brno: DIFA JAMU, 1995. 100 s. ISBN 80-85429-16-0. info
 • Macková, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • Machková, E. Základy dramatické výchovy. Praha: SPN, 1980. 159 s. ISBN neuvedeno. info
 • Machková, E. Drama v anglické škole. Komentované citace anglických osnov dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1991. 101 s. ISBN neuvedeno. info
 • Machková, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha: ARTAMA, 1992. 152 s. ISBN 80-7068-105-5. info
 • Machková, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • Morganová, N.; Saxtonová, J. Vyučování dramatu. Hlava plná nápadů. Praha: SDV, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • Rámcový vzdělávací program, zaměření dramatická výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. info
Výukové metody
Forma výuky: praxe
Metody výuky: samostatná práce studentů

Počet hodin kontaktní výuky týdně: 0
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 4
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě písemné a obrazové dokumentace praxe

* Letní semestr
Zápočet na základě písemné a obrazové dokumentace praxe

Konkrétní podmínky stanoví vedoucí předmětu na základě osobní konzultace se studentem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.