DDVZ116 Audiovizuální dílna

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Příkrý (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem dílny je seznámit studenty se základy divadelního (jevištního) svícení a zvučení, jejich možnostmi a problematikou, od teoretického terminologického základu až po praktickou činnost. Obsah dílny je uzpůsoben svým rozsahem především potřebám využití světelných a zvukových technologií při práci na projektech v rámci studovaného oboru na DIFA JAMU (festival Sítko, školní absolventské projekty, práce s neprofesionální skupinou aj.), ale i pro využití v umělecko-pedagogické praxi. Ostatní témata dílny budou vycházet z podnětů a potřeb konkrétních studentů. Výstupem dílny je skupinová práce na krátkém společném audiovizuálním tvaru, na kterém si studenti vyzkoušejí tyto poznatky v praxi.

Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti:
- studenti znají základní terminologii - studenti se orientují ve vybraných světelných a zvukových aparátech a nástrojích
- studenti znají základní principy tvorby světelně(zvukově)-dramaturgické koncepce a technické dokumentace inscenace
- studenti se orientují v základech bezpečnosti při práci se světelnými i zvukovými aparáty
- studenti znají součásti světelného i elektroakustického řetězce
- studenti znají nejpoužívanější světelné nástroje a typy světelných zdrojů, jejich vlastnosti a užití

Odborné dovednosti:
- studenti umí pojmenovat jednotlivé světelné a zvukové aparáty a určit jejich užití
- studenti umí základně nasvítit a nazvučit prostor a postavu
- studenti umí vytvořit základní technický scénář a dokumentaci inscenace
- studenti umí ovládat základní světelné a zvukové technologie

Obecné způsobilosti:
- studenti jsou schopni v týmu navrhnout světelně(zvukově)-dramaturgickou koncepci na základě vybrané předlohy
- studenti jsou schopni nazvučení a nasvícení krátkého divadelního tvaru
- studenti jsou schopni samostatné úvahy v oblasti bezpečnosti při práci se světelnými a zvukovými aparáty
- studenti jsou schopni samostatně určit technické limity daného prostoru a tyto poznatky využít při řešení krátký jevištní tvar
- studenti jsou schopni aplikovat získané poznatky do oboru divadlo a výchova (např. při tvorbě inscenace s neprofesionální skupinou, festival aDaV Sítko)
Osnova
 • 1) základy BOZP při práci se svítidly a zvukovým aparátem
 • 2) světelný řetězec, jeho propojení a součásti
 • 3) základy elektro, regulační zařízení
 • 4) ovládací zařízení a komunikační protokoly osvětlovacích systémů
 • 5) světelné nástroje a jejich zdroje - dělení, vlastnosti a užití
 • 6) vlastnosti světla a jejich využití - svícení prostoru, postav, objektů
 • 7) světelně-dramaturgická koncepce
 • 8) světelně-technická dokumentace, světelný scénář
 • 9) svícení vs. světelný design
 • 10) elektroakustický řetězec, jeho propojení a součásti
 • 11) základy elektroakustiky
 • 12) ovládací zařízení zvukových systémů - vstupní, výstupní sektory
 • 13) mikrofony - typy, charakteristiky, užití a práce s nimi
 • 14) základní zvukové efekty
 • 15) dokumentace ozvučení inscenace
 • 16) praktická cvičení
Literatura
 • Čáp, Vladislav 1984 Světlo ve výtvarných disciplínách : Státní pedagogické nakladatelství. info
 • ČERNÝ, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2002. ISBN 80-7331-906-3. info
 • ČERNÝ, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2002. ISBN 978-80-7331-078-3. info
 • DAVID, Petr. Základy divadelního osvětlování a vizuální projekce v neprofesionálním divadle. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a výchova, 2010. 122 s. info
 • FELZMANN, Rudolf a Václav MÜLLER. Světlo v rukou režiséra: kapitoly o divadelním svícení. Praha: Svaz českých divadelních ochotníků, 1996. 71 s. ISBN 80-7068-074-1. info
 • Habel, Jiří, et al. 1995 Světelná technika a osvětlování : FCC PUBLIC. info
 • Hořínek, Z. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2008. ISBN 978-80-86928-46-3. info
 • Keller, Max 2006 Light Fantastic : Prestel. info
 • LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2010. ISBN 978-80-7196-384-4. info
 • MORAN, Nick. 2010 Světelný design pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce : Divadelní ústav. info
 • MÜLLER, Václav. Barva, barevné světlo a scénický prostor. Brno: Krajské kulturní středisko v Brně, 1986. info
 • PEJCHA, Jiří: SKUBAL, Jan. Zvuk v divadle : učební texty pro výuku předmětu Základy scénického zvuku. Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2005. -- 86 s. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 2. aktualiz. vyd. Praha : Muzikus, 2000. 257 s. ISBN 80-86253-05-8. info
 • ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1975. 183 s. info
Výukové metody
Formy výuky: dílna
Metody výuky: práce s textem, obrazem, A/V, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.