DDVZ214 Seminář k praxi II

Divadelní fakulta
zima 2016
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 8:30–10:00 4
Předpoklady
EVER ( DDVL214 Seminář k praxi II )
Nutné absolvovat všechny předměty základu oboru prvního ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je praktická činnost studentů sloužící k přípravě na budoucí povolání. Předmět je součástí povinného základu oboru v druhém ročníku bakalářského studia v průběhu celého akademického roku. Společná praxe je koncipována jako soustavná činnost studentů, kteří pravidelně každý týden realizují a reflektují hodiny dramatické výchovy. Studenti při tvorbě celkové struktury praxe a jejích jednotlivých činností vycházejí ze základních kurikulárních dokumentů českého školského systému. Předmět je úzce propojen se Seminářem k praxi II, ve kterém se studenti teoreticky seznamují se školskými dokumenty pro ZŠ, strukturováním hodin dramatické výchovy a jejich reflexí.

Výstupy z učení (deskriptory)
Odborné znalosti:
- student zná Rámcový vzdělávací program pro ZŠ, jeho cíle, obsahy, kompetence vztahující se k doplňujícímu vzdělávacímu oboru Dramatická výchova;
- student dokáže vysvětlit jednotlivé pojmy kurikulárních dokumentů (školní vzdělávací program, tematický plán, cíl (krátkodobý a dlouhodobý), obsah výuky, kompetence atd);
- student zná základní principy pro tvorbu jednotlivých hodin a programů dramatické výchovy;
- student je seznámen se specifiky dané věkové skupiny žáků ZŠ.

Odborné dovednosti:
- student je schopen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ vytvořit školní vzdělávací program;
- student dokáže navrhnout tematický plán pro výuku předmětu dramatická výchova;
- student dokáže navrhnout krátkodobé a dlouhodobé cíle;
- student je schopen navrhnout, realizovat a reflektovat výukovou jednotku či program dramatické výchovy;
- student je schopen aktuálně reagovat na potřeby dané věkové skupiny a přizpůsobovat vytyčené cíle těmto potřebám.

Obecné způsobilosti:
- student dokáže na základě rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ vytvořit vlastní školní vzdělávací program pro ZŠ k doplňujícímu vzdělávacímu oboru Dramatická výchova;
- student samostatně i jako člen týmu dokáže koncipovat, realizovat a reflektovat výukovou jednotku či program dramatické výchovy;
- student dokáže vytvořit krátký divadelní výstup s žáky ZŠ;
- student dokáže převzít zodpovědnost za vedení skupiny s ohledem na specifika věku jejích členů s využitím poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie.
Osnova
 • - seznámení studentů s rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ, konkrétně pro doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova;
  - vytvoření týmů pro jednotlivé skupiny žáků ZŠ na praxi;
  - vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu a tematického plánu pro celý akademický rok ve skupinách;
  - seznámení s vnitřními předpisy ZŠ a jednotlivými skupinami žáků ZŠ;
  - tvorba příprav pro jednotlivé hodiny dramatické výchovy;
  - realizace jednotlivých hodin dramatické výchovy;
  - reflexe hodiny dramatické výchovy;
  - příprava, realizace a reflexe výstupů s žáky ZŠ.
Literatura
  doporučená literatura
 • BOAL, A. Games for Actors and Non-Actors. 1. vyd. Londodn: Routledge, 1992. ISBN 0-415-06154-7. info
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: Gamma 1991. 128 s. ISBN neuvedeno. info
 • DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. Vezměte do ruky knihu. Brno: KKS, 1998. 92 s. ISBN neuvedeno. info
 • MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4. info
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004. 224 s. ISBN 80-7331-021-X. info
 • Spolin, V.: Improvisation for the Theater, North Western University Press, Evanston, Illinois,. info
 • Spolin, V.: Theater Games for the Cassroom, North Western University Press, Evanson, Illinois 1986. info
 • SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU 2005. 192 s. ISBN 80-86928-10-1. info
 • Svozilová-Drahanská, P. Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání. Brno: JAMU, 2007. ISBN 978-80-86928-26-5. info
 • WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. 219 s. ISBN 80-85866-16-1. info
 • REITMAYEROVÁ, E. a V. BROUMOVÁ. Cílená zpětná vazba. Metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál, 2007. 176 s. ISBN 978-80-7367-317-8. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I.: Dětství a dospívání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 80-246-0956-8. info
 • MAŠATOVÁ, M. Cesty k metafoře. Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 50 s. ISBN 80-7331-922-5. info
 • MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. 2. vyd. Praha: AMU, 2004. 150 s. ISBN 80-7068-163-2. info
 • GOULISH, MATTHEW. 39 Microlectures in Proximity of Performance. London: Routledge, 2001. 224 s. ISBN 0-203-13733-7. info
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997. 272 s. ISBN 80-901954-1-5. info
Výukové metody
Forma výuky: praxe, seminář.
Metody výuky: diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Podmínky pro získání zápočtu z předmětu:
- bez závažných důvodů není povolena jakákoliv absence
- vytvoření a odevzdání školního vzdělávacího programu
- vytvoření a odevzdání tematického plánu pro akademický rok
- vedení a průběžné odevzdávání Deníku praxe
- výběr a návštěva divadelního představení pro děti s žáky ZŠ (v průběhu ledna)
- odevzdání semestrálního a závěrečného hodnocení praxe (cíle, obsahy, didaktické metody, kompetence, ŠVP atd.)
- vytvoření krátkého závěrečného divadelního výstupu s žáky ZŠ
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.